Nejméně 15 důvodů nejen k zemědělským demonstracím

24.01.2024 17:40

Mají či nemají zemědělci ČR důvody k protestům, stávkám?

Zhodnocení činnosti řídících orgánů Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR po dobu protestů zemědělců v Německu a ČR, návrhy na zlepšení činnosti.

Pan ministr Výborný (ve shodě s vládou ČR) stále ve veřejném prostoru opakuje, že čeští zemědělci, občané ČR nemají žádné důvody k protestům, že mu žádné stížnosti nebyly sděleny (asi ani prostřednictvím AK ČR, ZS ČR) popřípadě jim vůbec nerozumí.

Pokusili jsme se dle možností srozumitelně, stručně a pochopitelně nějaké objektivní příčiny frustrace, deprivace a ekonomické tísně zemědělců, občanů EU a ČR pojmenovat, definovat a hledat cesty k jejich nápravě.

 

Důvodů k demonstracím na úrovni EU shledáváme nejméně 9 a na úrovni ČR nejméně 6 – viz. Dále v textu body 3.1.1-9 a 3.2.1-6

 

 1. Odpovídáme touto cestou na výzvu a otázku AK ČR (odkaz zde), zda ANO či NE demonstrovat za zájmy zemědělců (a nevyřčenou pod-otázku „proč“)
 1. Odkazujeme v obecném vyjádření na naši „Veřejnou výzvu k aktivní obraně zájmů zemědělců a občanů EU a ČR“ ze dne 10.1.2024 (odkaz zde), kterou považujeme za věcně správnou, co do analýzy příčin nespokojenosti, frustrace a deprivace zemědělců a občanů ČR, Německa a EU. Výzvu považujeme v časovém odstupu za správnou i v oblasti výtky nesprávného ohodnocení situace, nečinnosti a pasivity profesních i zájmových + profesních svazů zemědělců ČR od okresních, krajských až po centrální řídící úrovně (AK ČR, ZS ČR a další).

 

 1. Nejdříve si musíme odpovědět na otázky, zda máme jako zemědělci, případně občané ČR a EU zač a proč demonstrovat.

 

3.1. Na úrovni EU. Ve shodě se zemědělci Německa a ostatních členů EU nalézáme následující důvody proč demonstrovat:

 

3.1.1. Ohromné zatížení (překážky, regulace, příkazy, zákazy, omezení environmentálními předpisy – GREEN Deal) jakékoliv zemědělské a průmyslové výroby, které tak není možno provozovat na teritoriu EU bez násobného zvýšení nákladů na jednotku výroby, což způsobuje nekonkurenceschopnost výrobků na světovém trhu.

3.1.2. EU odmítá poskytnout (či lépe řečeno nemá) zdroje na kompenzaci výše uvedených zvýšených environmentálních nákladů.

3.1.3. Současně EU umožňuje dovoz průmyslových a zemědělských výrobků ze zemí, které nemusí plnit žádná pravidla a direktivy EU, což způsobuje ekonomický kolaps průmyslových a zemědělských výrobců na teritoriu EU (typicky – průmyslové výrobky dovážené z Číny, zemědělské výrobky dovážené z Ukrajiny, Ruska, Argentiny, Brazílie).

Příklad: Dovoz 35 milionů tun obilovin a řepky z Ukrajiny v roce 2023 způsobuje kolaps trhů s obilím na území ČR, SR, Polska, Rumunska, Maďarska, Německa. EU odmítá jakékoliv omezení dovozů anebo plnění základních požadavků na kvalitu dovozů dle norem EU.

Viz - Článek o neomezených dovozech ze zemí mimo EU.

Viz - Reportáž TV NOVA ze dne 15.1.2024 že dovozy ze zemí mimo EU likvidují zemědělce EU.

3.1.4. EU v podstatě poskytuje svými pokřivenými regulacemi evropské výroby a nepochopitelnou benevolencí dovozů všeho mimo EU podporu úzkému kartelu dovozců a obchodníků.

3.1.5. Rovné dotační podmínky v celé EU (není možné, aby v sousedních zemích pobírali zemědělci 2-3 x větší dotace než zemědělci ČR).

3.1.6. ANO za kvalitní a dostupné potraviny nejen v některých zemích, ale celé EU.

3.1.7. NE nesprávnému způsobu realizace enviromentální politiky (GREEN Deal), přičemž nikdo nezpochybňujeme, že myšlenka by možná mohla být správná.

Příklad: Všechna vozidla v EU bez-emisní (typicky elektrická) do roku 2035 a to včetně vlaků, nákladních a osobních vozidel se již nyní ukazuje jako zcela pochybný nerealizovatelný cíl

3.1.8. NE povinnému vyčlenění půdy ladem (v enviromentálním zájmu).

3.1.9. NE daňovému zatížení uvažovanými novými typy daní například z produkce CO2, když zemědělci a lesníci jsou jedinými výrobci, kteří CO2 zachytávají z ovzduší (= fotosyntéza a uložení CO2 do rostlinných pletiv) narozdíl od všech ostatních výrob a existencí planety Země!!

 

3.2. Na úrovní ČR. U zemědělců a občanů ČR nalézáme namátkou následující důvody k demonstracím:

 

3.2.1. NE nejvyšším cenám potravin a jejich nejmenší kvalitě (ČR) z celé skupiny zemí střední, jižní a západní části EU (Polsko, SRN, Francie, Itálie, Benelux, Slovensko, Rakousko, Maďarsko).

Vše je způsobeno neomezeným kartelem 6 prodejců potravin, jehož zástupce je pan Ing. Prouza a je de facto i členem současné vlády ČR (poradce ministra obchodu a průmyslu ČR pana Síkely). Platí pravidlo, že kartelové ceny jsou vždy větší, zisk kartelů největší, kvalita potravin menší a dovozy z pochybných teritorií větší tam, kde je soběstačnost potravinářských výrobků menší. Je tedy zřejmý objektivně detekovatelný zájem (a současně monopolní postavení) dovozců a obchodníků s potravinami na daném území. Tím zájmem je omezení až likvidace zemědělských prvovýrobců všeho druhu, včetně potravinářů a obchodníků - konkurentů mimo kartel. Tomuto trendu jde naproti současné vedení EU a ČR. Otázkou je, jaké jsou k tomu důvody, když to prokazatelně není zájem obyvatel EU a ČR.

3.2.2. Zastropování dotací na 150 ha namísto nejméně 500 - 700 ha.

Příklad: O kolik bude snížen příjem z dotací (Kč/ha) za rok 2023 oproti roku 2022 si každý podnik mohl spočítat, rovněž tak ministerstvo, AK ČR, ZS. Přesto bylo nařízení o zastropování důsledně realizováno. To vše i bez ohledu na neblahé důsledky mezi něž můžeme počítat i skupování malých a středních zemědělských podniků tuzemským (např. Agrofert) a cizím velkokapitálem (např. podniky i z daňových rájů). Nové zemědělské dotační podmínky z dílny současné vlády tedy fakticky nejsou de-Agrofertizací, ale plnou a naprostou podporou podniků typu Agrofert.

Viz - článek z Hospodářský ch novin č. 238

Viz  - Zemědělský týde ník ze dne 15.1.2024

3.2.3. NE zvýšení daně z nemovitostí na zemědělskou půdu od roku 2024.

3.2.4. Ochrana trhu ČR alespoň na úrovni okolních států (SRN, Polsko, Maďarsko, Slovensko). Jedině ČR stále neomezeně dováží zrniny, které nesplňují základní normy EU z Ukrajiny a masné produkty taktéž z Ukrajiny, Afriky, Jižní Ameriky.

3.2.4.1. Neodkladně zavést (na základě zákona o cenách - 526/1990 Sb.) cenové regulace týkající se maximální marže obchodních řetězců dle francouzského vzoru. Na produktu uvádět nákupní cenu a výši marže vše dle zákona o cenách.

3.2.4.2. Požadovat minimální procento českých potravin (definovat zcela jasně co je a není česká potravina) v obchodních řetězcích (např. nejméně 60-70%), opět dle francouzského, případně německého vzoru. Na potravinářských výrobcích povinně deklarovat, zda jde o českou nebo jinou potravinu.

3.2.4.3. Bez zbytečných odkladů zavést národní podporu národních řetězců (COOP, Hruška, Rabbit atd.). Definovat co je a co není národní potravinářský prodejce a potravinářský řetězec.

3.2.4.4. U potravinářských produktů dovážených na území ČR bez zbytečného odkladu zavést důslednou kontrolu kvality. Tj. plnění kvalitativních norem EU a CZ, stanovit povinnost udržet (zákonný, statisticky průkazný) počet kontrol  vůči kvantu dováženého produktu.

3.2.4.5. Ihned zahájit s účastníky potravinářského oligopolu správní šetření o zneužití dominantního postavení. Zatímní závěr antimonopolního úřadu ČR, že úzký oligopol 6 potravinářských hypermarketů je výborný, obecně prospěšný a neškodný – je neudržitelný! Provést důkladnou právní analýzu současného stavu a v případě neústupnosti orgánů státu, respektive EU zahájit soudní řízení o náhradu škody (občané i podniky versus ČR, EU + podniky potravinářského oligopolu).

3.2.5. NE žádné ochraně zemědělského půdního fondu ČR. Zemědělskou půdu ČR může svobodně, neomezeně koupit i cizí stát např. typu Čína a podobné státy se všemi ekonomickými, politickými a geopolitickými neblahými důsledky. Prakticky to znamená nejvyšší ceny půdy a pachtovného – nájmů ze skupiny tkzv. nových států EU.

3.2.6. NE nejvyšším cenám elektrické energie z celé EU (vyráběné za nejnižší náklady na jednotku), a to i přes skutečnost, že ČR je ve výrobě el. energie zcela soběstačná a značné přebytky elektřiny vyváží např. do Německa. Neodkladně zavést cenové regulace na základě zákona o cenách (zákon 526/1990 Sb.). Povinně deklarovat a závazně stanovit již u výrobců výrobní náklad, marži, prodejní cenu na jednotku produktu. Jinak neodkladně provést další úkony v odkazu na bod 3.2.4.5

 

 1. Závěrem, zhodnocení práce vedení AK ČR, potažmo ZS ČR od úrovní okresů až po celostátní. V podrobnostech uvádíme:

 

4.1. Hodnocení operativního a koncepčního řízení AK ČR, ZS ČR od počátku roku do 15.1.2024 v reakci na protesty zemědělců SRN

 

4.1.1. Veřejnost ČR se po AK ČR, ZS ČR dožadovala odpovědí na dvě základní otázky občanů ČR na zemědělské protesty v SRN:

 • Jaký mají názor čeští zemědělci na německé protesty, zda souhlasí či ne.
 • Zda čeští zemědělci jsou na tom lépe, než němečtí a proto neprotestují, zda jsou se svojí situací spokojeni nebo jsou nespokojeni a zda nemají z případných protestů strach.

Na tyto obě otázky obyvatelé ČR a EU nedostali od odpovědných činitelů AK ČR, ZS ČR žádnou odpověď. Bylo pouze krátce konstatováno, že Němci chtějí jen zachovat dotace na naftu a osvobození od silniční daně a že naše zájmy jsou od Němců diametrálně odlišné (Ing. Pýcha – Zpravodaj ze dne 12.1.2024), že Češi ničeho (de facto) nepožadují, německý protest není náš protest.

Toto stanovisko nezbývá než vyhodnotit jako zcela chybné, založené na zcela mylném vyhodnocení situace v SRN a ČR. Nutně měli nejvyšší zástupci AK ČR, ZS ČR (minimálně na úrovni ČR a krajů) udělat:

 • podpořit obecně protesty německých zemědělců,
 • definovat (rozumějme srozumitelně popsat) a deklarovat (rozumějme sdělit veřejnosti ČR, Německa i EU) problémy a požadavky zemědělců ČR ve vztahu k EU (co nás spojuje) a ČR (co nás odlišuje).
 •  

4.1.2. Ve veřejném prostoru byly jednoznačně definovány společné problémy zemědělců SRN, ČR a Rumunska (odkaz zde), která všechny zemědělce EU spojují. Toto nebylo reflektováno AK ČR ani ZS ČR.

4.1.3. V reportáži TV PRIMA (odkaz zde) ze dne 15.2024 byly popsány problémy a požadavky českých zemědělců - nebylo reflektováno AK ČR ani ZS ČR.

4.1.4. Na nečinnost AK ČR a ZS ČR bylo nutné reagovat a veřejně její absentující nečinnost alespoň částečně nahradit, což byť neúplně a nedokonale suplovala „Veřejná výzva“ (odkaz zde) ze dne 10.1.2024 a demonstrace Chomutovsko dne 15.1.2024 (viz reportáže TV odkazy zde a zde).

4.1.5. AK ČR, ZS ČR v stanovisku Ing. Pýchy (Zpravodaj ze dne 12.1.2024) se zcela distancuje od názoru, že protesty Němců mají základ v agroenviromentální oblasti a jsou hlavně za dotace na naftu, silniční daň.


 

4.2. Vyhodnocení operativní a koncepční činnosti AK ČR, ZS ČR po 15.1.2024

 

4.2.1. Zcela se mění stanovisko AK ČR i ZS ČR po 15.1.2024 (protesty Chomutov), kdy zpětně hodnotí (Zpravodaj ze dne 19.1.2024):

 • všichni v EU mají podobné problémy ale
 • zemědělci SRN nevystupují proti GREEN DEEL ale
 • ČR (rozuměj AK ČR, ZS ČR) bude iniciovat změnu v způsobu realizace GREEN DEEL v celé EU.

4.2.2. Dne 22.1.2024 staví zástupce ZS ČR a AK ČR Ing. Pýcha zcela opačné stanovisko, kde jednoznačně do veřejného prostoru deklaruje (článek HN ze dne 22.1.2024, Odkaz zde), že za protestem v Německu není nafta ani silniční daň, ale agroenviromentální směrnice v SRN a potažmo celé EU.

Pozdě je lépe než nikdy, mohlo by se možná uzavřít. Bohužel tomu tak není vždy, a to ani v našem případě

 

4.3. Výzva k vyhodnocení a změnám v činnosti republikového vedení AK ČR, ZS ČR

 

4.3.1. Skuteční vedoucí (statutární výkonní či ředitelé) jakékoliv organizace musí mít naprosto jasno ve směřování jemu svěřené formace, též ve svém krátkodobém a dlouhodobém úkolu v jejím vedení. Zcela zásadně se musí rozhodovat rychle, pokud možno správně, ne opožděně nebo vůbec. Každé rozhodnutí sebou může přinést chybu, ale opožděné nebo žádné rozhodnutí je vždy chybné. K vážnému zamyšlení jsou odklady přijetí jakéhokoliv stanoviska, názoru nebo rozhodnutí s odkazem na rozhodnutí členské základny svěřené formace někdy v neurčité budoucnosti. Na opakované otázky novinářů, zemědělců a členů AK ČR a ZS ČR odpovídali nejvyšší statutární zástupci AK ČR a ZS ČR někdy ve výše uvedeném duchu (Doležal, Pýcha).

4.3.2. Podivujeme se dále nad tím, jak se může AK ČR a ZS ČR svých členů tázat, jestli jsou se současnou situací spokojeni a jestli jsou pro demonstrace. Ptáme se, AK ČR a ZS ČR neznají situaci a problémy s jakými se potýkají jejich členové?

4.3.3. Na první pohled jsou ve vedení AK ČR, ZS ČR viditelní jen profesionální činovníci (Doležal, Pýcha) takže můžeme nabýt dojmu, že AK ČR a ZS ČR stojí a padá s jejich osobami

4.3.4. Výše uvedený stav AK ČR a ZS ČR znamená, že vrcholní řídící pracovníci AK ČR a ZS ČR kumulovali veškeré rozhodovací pravomoci ke svým osobám a nejsou přitom zastupitelní. Jejich řídící kapacita je přetížena a nejsou již objektivně schopni (i přes jejich nesporně velké profesní i řídící dovednosti a maximální pracovní nasazení) některé vyhrocené situace zvládat.

4.3.5. Navrhujeme z výše uvedených důvodů úpravu řídící struktury (volbou, jmenováním, úpravou organizační struktury) AK ČR i ZS ČR tak, aby  část pracovní náplně vrcholných  profesionálních pracovníků byla delegována vždy na přibližně 2 další volené neprofesionální členy AK ČR, ZS ČR a  to i z důvodů rychlého řízení, vzájemných korekcí, kontroly a reakcí na vyhrocené situace a v neposlední řadě i zastupitelnosti

 

Dne 24.1.2024

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

www.zsch.cz

 

Ing. Miloslav Klas, CSc.

Ing. Michaela Klasová

Ing. Štěpán Klas

Miloslav Klas ml.

Ing. Jaroslav Drobný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy v článku

Odkaz 1 - Dotaz položený AK ČR zde:

https://www.dropbox.com/scl/fi/s5op4i5v5nrpwhenhrujv/Ano-i-ne-demonstrac-m.pdf?rlkey=cf2d6vw89oxpsqe969n78lfi7&dl=0

 

Odkaz 2 - Odkaz na plné znění „Veřejné výzvy“ ze dne 10.1.2024 zde:

https://www.dropbox.com/scl/fi/ber2ija5ts18308scwxef/Ve-ejn-v-zva-k-aktivn-obran-z-jm-zem-d-lc-a-ob-an-EU-N-mecka-a-R.pdf?rlkey=ncrvlhm3r8a1emcwkmu21p645&dl=0

 

Odkaz 3 - Článek o neomezených dovozech ze zemí mimo EU:

https://www.dropbox.com/scl/fi/qn0urj1qr13bc0fjfa8uu/Toxick-ukrajinsk-potraviny-byl-jen-za-tek-Evropsk-komise-chce-otev-t-trh-EU-pro-dovozy-podobn-ch-pochoutek-z-r-zn-ch-konc-sv-ta-litteratecz.pdf?rlkey=ul4vc17osg3pvhzm5mzxf2a2i&dl=0

 

Odkaz 4 - Reportáž TV NOVA ze dne 15.1.2024, že dovozy ze zemí mimo EU likvidují zemědělce EU:

https://www.dropbox.com/scl/fi/98o8jdqnpyx93l0ri1uqt/Zpr-vy-TV-NOVA-15.1.2024.MOV?rlkey=qr3hbuefzrpesx0hf14bfugxh&dl=0

 

Odkaz 5 - Odkaz na článek z Hospodářských novin č. 238:

https://www.zsch.cz/news/privatizace-zemedelstvi-v-cesku-se-po-triceti-letech-zavrsuje-hospodarske-noviny-c-238/

 

Odkaz 6 - Odkaz na Zemědělský týdeník ze dne 15.1.2024: 

https://www.dropbox.com/scl/fi/134okssyw4lz17rvq3bpr/Novinky-v-dotac-ch-redistribuce-a-od-500-ha.pdf?rlkey=0u3qvo6trppwy5cx9ohoeqxj3&dl=0

 

Odkaz 7 - Odkaz na reportáž TV PRIMA NEWS ze dne 15.1.2024 z demonstrací zemědělců SRN a ČR - Chomutov

https://www.dropbox.com/scl/fi/bssikt7ar5wpit7a6xh7q/Zpr-vy-TV-PRIMA-15.1.2024.MOV?rlkey=bcjyitoewhry11kr0x0jwf176&dl=0

 

Odkaz 8 - Odkaz na článek HN ze dne 22.1.2024 - Co stojí za velkou traktorovou vzpourou nejen v Německu

https://www.dropbox.com/scl/fi/nitt8a9bnqiknr0dpa1pg/Co-stoj-za-velkou-traktorovou-vzpourou-nejen-v-N-mecku-HN-dne-22.1.2023.pdf?rlkey=afj7sndk6pjqr1leqkmmjf7bi&dl=0

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode