VÝKLADOVÝ SLOVNÍK NOVÉ DOBY - Oldřich Tichý, Marek Stoniš, Reflex 30.12. 2021

15.01.2022 12:09

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK NOVÉ DOBY

TEXT OLDŘICH TICHÝ, MAREK STONIŠ

ILUSTRACE JAN IGNÁC ŘÍHA

Jak současná propaganda znásilňuje význam některých slov a pojmů

 

„Zpráva TASS: Na sovětsko-čínských hranicích napadla skupina čínských tanků klidně orající sovětský traktor. Ten palbu opětoval a po zničení čínských tanků odletěl na domácí základnu." Vtip vznikl v minulém století, kdy tu a tam docházelo k ozbrojeným konfliktům na pomezí mezi Sovětským svazem a Čínou. Moderní doba podobnému vtipkování znovu nahrává.

 

ZDRAVÝ JE NEMOCNÝ. Dobrovolné je povinné. Pravda je lež. Když před více než sedmdesáti lety psal George Orwell román 1984, použil jiné příklady, ale demonstroval na nich totéž - význam slov je mocenskou garniturou často záměrně zkreslován, aby ve zpotvořené podobě lépe posloužil propagandě a upevnění nové ideologie.

V posledních dvou covidových letech popisovaný trend posílil. Zdraví lidé, kteří subjektivně nepociťují ani objektivně nevykazují žádné příznaky nemoci, jsou za nemocné označováni jen proto, že v jejich organismu byla ne zcela spolehlivým testem zjištěna (byť minimální) přítomnost jakéhosi silnějšího bratrance chřipkového viru. Za odborníky na epidemii jsou vydáváni lidé, kteří mají v oboru minimum zkušeností, a naopak špičkoví, ve světových vědeckých publikacích mnohokrát citovaní epidemiologové jsou odsouváni na okraj společnosti. Případně jsou na oficiálních stránkách ministerstev označováni za dezinformátory.

Typické je, že znásilněná slova a pojmy nejsou užívány výhradně v nové (rozumějte propagandisty pozměněné) podobě, ale někdy si zachovávají skutečný význam (za nemocného může být označen jak člověk v terminálním stadiu rakoviny, tak někdo, jemuž vyšel pozitivní test na covid, ale není mu vůbec nic). To dále posiluje matení pojmů a hraje do noty propagandě. Protože Reflex považuje za jeden ze svých hlavních úkolů pomáhat čtenářům s orientací v dnešním světě, připravili jsme pro vás stručný výkladový slovník, jenž zohledňuje nový význam některých výrazů. Nejde o kompletní výčet, spíše jen o jakousi ukázku. A o podnět k přemýšlení, co vám vlastně představitelé státní moci, média a další mluvčí při proslovech ve veřejném prostoru sdělují (a sdělovat chtějí).

 

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

Protože koronavirová infekce už skoro dva roky ovládá veřejný prostor, věnujeme jí i my pozornost jako první. Předpokládáme, že původní význam uváděných pojmů je každému dostatečně známý, a přinášíme proto pouze jejich nový, moderní výklad.

BOJ S EPIDEMIÍ- neschopnost vlády řešit koronavirovou nákazu při dodržení základních práva svobod; drastické zasahování do svobody pohybu, podnikání, vzdělávání atd. v zájmu tzv. veřejného zdraví, aniž by byl vidět pozitivní výsledek

VLÁDNÍ OPATŘENÍ - soubor často protichůdných, nelogických a nesmyslných nařízení a zákazů (zákaz zpěvu, pití kávy na ulici, nařízení nosit roušku i v lese apod.), která obvykle soud označí za nezákonná či protiústavní; na vývoj epidemie nemají v lepším případě žádný vliv

ZODPOVĚDNÝ POLITIK - vyhlašuje vládní opatření (vizte výše) bez ohledu na devastační důsledky pro život společnosti; zároveň využívá svoji funkci k nákupu nejrůznějšího mnohonásobně předraženého zboží od spřátelených firem a osob

ZODPOVĚDNÝ OBČAN - bez přemýšlení přijímá a respektuje vládní opatření (vizte výše) a alespoň verbálně napadá všechny, kdo naznačí sebemenší pochybnost

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA - nesmyslná snaha postavit bariéru infekci šířící se vzduchem, jejímž důsledkem může být plošně snížená imunita populace; lidé jsou mimo jiné nuceni trávit dlouhý čas se zakrytými ústy a nosem, což podle řady „dezinformátorů" (vizte níže) může způsobovat zdravotní potíže. Z. h. p.jsou nařizována „zodpovědnými politiky" (vizte výše), kteří je sami nedodržují.

OBĚTUJME LISTOPAD (libovolně možno nahradit jiným měsícem, případně svátečním či ročním období) - výzva vládnoucí garnitury, aby lidé přestali žít jako lidé, izolovali se od ostatních, respektovali rozvrat ekonomiky, školství, zdravotnictví a dalších oblastí veřejného života s tím, že vše může trvat neomezeně dlouho a nepřinese to žádný výsledek

MOTIVOVAT - plošně a drasticky porušovat základní práva a svobody všech, kdo nejsou nakloněni oficiální vládní linii, přičemž dotyční a jejich rodiny se ocitají na okraji společnosti (srovnejte s „vydírání").

DOBROVOLNÉ OČKOVÁNÍ - podvolení silovému nátlaku spočívajícímu v systémové segregaci neočkovaných (na základě „motivace" - vizte výše)

NEMOCNÝ - zdravý člověk, jenž nepociťuje žádné příznaky nemoci, při klinickém vyšetření nejsou u něj zjištěny žádné chorobné symptomy, nicméně ne zcela spolehlivý test u něj zjistil nespecifikované množství viru, s nímž si organismus v naprosté většině případů sám poradí

TEČKA; DĚLAT ZA NĚČÍM TEČKU - zahájit časově neohraničený a nikdy nekončící proces neustále se opakujících totožných úkonů, které nevedou ke slibovanému cíli

ODBORNÍK- 1. novináři používáno jako označení pro osobu, která je ochotna okomentovat kdykoliv cokoliv tak, aby to odpovídalo editoriální politice daného média, a jež má alespoň formální vzdělání v oboru blížícím se problematice, k níž se vyjadřuje 2. státní propagandou používáno jako označení kterékoliv osoby, která je bez ohledu na vzdělání a fakta ochotna veřejně podpořit záměr propagandisty a zároveň oslovit velkou cílovou skupinu

DEZINFORMACE - informace, jež nepodporuje momentální státní propagandu; nezřídka je později potvrzena jako pravdivá

DEZINFORMÁTOR - osoba šířící dezinformace (vizte výše); často patří ke špičce v oboru, má nejvyšší dosažitelné vzdělání a množství citací ve světově uznávaných odborných časopisech a publikacích

KONSPIRAČNÍ TEORIE - informace o dalším chystaném omezení základních práv a svobod, která ovšem doposud nebyla oficiálně zveřejněna (např. chystané covid pasy, segregace neočkovaných, povinné očkování apod.)

FAKTCHECKER (čtěte faktčekr) -osoba závislá obvykle na přísunu veřejných peněz (často prostřednictvím tzv. neziskové organizace) a ochotná označovat za dezinformaci vše, co neodpovídá názorové a ideové linii příslušného finančního donátora (srovnejte s odborník 2. -vizte výše)

NEZODPOVĚDNÝ ODMÍTAČ OČKOVÁNÍ- člověk, jenž se opakovaně nechal bez problémů očkovat ověřenými vakcínami proti život ohrožujícím nemocem, ale má pochyby o nutnosti očkování proti o něco vážnější chřipce anebo o spolehlivosti vakcíny vytvořené a schválené v bezprecedentně krátkém čase

ANTIVAXER - vyšší stupeň nezodpovědného odmítače očkování, tzn. každý, kdo nepovažuje za nezbytné nařídit pod hrozbou přísných trestů očkování úplně všem (za antivaxera může být takový člověk označen bez ohledu na to, zda je sám očkován)

KOLAPS NEMOCNIC, PŘETÍŽENÍ ZDRAVOTNÍCI - situace, kdy na péči o pacienty s covidem musí být v nemocnicích vyčleněno více lůžek a personálu než v době, kdy covid neexistoval

PROGNÓZA VÝVOJE EPIDEMIE - obvykle dlouhá nesrozumitelná prezentace přesycená tabulkami, grafy a výpočty, v jejímž závěru je vysloveno několik variant možného vývoje, z nichž žádná se později nenaplní; někdy je za p. v. e. vydáván i fiktivní rozhovor psychopata s kočkou

KAMPAŇ - šíření lží prostřednictvím moderních komunikačních technologií; způsob, jak si kamarádi „zodpovědných politiků" (vizte výše) přijdou na erární peníze

 

Zatímco některé výše vysvětlené pojmy se vztahují výhradně k situaci ohledně covidu (např. boj s epidemií, dobrovolné očkování atd.), jiné mohou prolínat i do dalších oblastí, v nichž oficiální propaganda ve velkém úřaduje (např. dezinformace, faktchecker apod.). Přibližme si namátkou ty, s nimiž jsme se v uplynulých dvanácti měsících setkávali nejčastěji. A bohužel se s nimi nejspíš dál setkávat budeme.

VĚDECKÝ KONSENSUS - oficiální propagandou podporovaný názor skupiny vědců, který ovšem nelze exaktně dokázat, a nemusí být tedy správný; názory jiných vědců, často stejně dobře argumentačně podložené, jsou záměrně marginalizovány a vytlačovány mimo veřejný prostor (srovnejte např. s inkvizice => Galileo Galilei)

KLIMATICKÁ KRIZE - údajný vývoj klimatu na Zemi, směřující bez drastických zásahů k ekologické katastrofě; pro správnost tohoto myšlenkového směru neexistují žádné exaktní důkazy, ale panuje o něm vědecký konsensus - vizte výše

UDRŽITELNOST - nová formálně zelená ideologie, k níž se hlásí už i soukromé subjekty poškozující tak svůj primární byznys (např. udržitelná banka utrácí vaše peníze za udržitelné kampaně, které nemají nic společného s pravou podstatou existence banky)

PĚTISETLETÉ SUCHO - období vyhlášené v Česku tuzemskými odborníky (vizte výše) na klima krátce před tím, než vydatné deště způsobily záplavy a množství podzemní, půdní i povrchové vody vystoupilo nad novodobý normál

STUDENTSKÉ STÁVKY ZA KLIMA - záškoláctví vydávané za veřejný zájem, který je třeba hájit výhradně během školního roku a v den zajišťující záškolákům prodloužený víkend

PŘÍLEŽITOST PRO EKONOMIKU - (používáno zejména v souvislosti s tzv. Green Dealem)- Evropskou unií vynucené omezení většiny tuzemského průmyslu a hospodářství, jež přinese znevýhodnění (nejen) Česka v evropské i světové konkurenci a následně i výrazné zchudnutí

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY - zcela nesmyslné uzavření či omezení významné dopravní tepny, v jejíž blízkosti žije minimum lidí; po z. d. se většina dopravy přesune do hůře průjezdných a obydlenějších oblastí a zhorší celkovou dopravní situaci; typické pro velká města

EKOLOGICKÁ/MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - vymývání mozků většinou školou povinným dětem, které jsou přesvědčovány o jediné správné (oficiální propagandou hlásané) pravdě; často zdroj zisku pro neziskové organizace zaměstnávající jinak nezaměstnatelné absolventy nesmyslných univerzitních oborů

SEXUÁLNÍ DISKRIMINACE -staromilské trvání na tom, že dítě mohou zplodit jen muž a žena, že pohlaví jsou dvě (samčí a samicí), že manželství je svazkem muže a ženy a že není normální běhat po městě jen v kožených tangách a převlečený za karikaturu osoby opačného pohlaví

OBĚŤ POLICEJNÍHO NÁSILÍ/STÁTNÍHO RASISMU - zpravidla opakovaně trestaný nezaměstnaný toxikoman z etnické menšiny, který na veřejném prostranství ohrožoval sebe i okolí, byl policisty v souladu se zákonem zklidněn a poté zemřel na předávkování drogami

DEMOKRATIZACE VLASTNICTVÍ - znárodnění; v současné době používáno nejčastěji v souvislosti s byty a dalšími prostorami pro bydlení; rozšířeno mezi příslušníky extrémní levice, často s vazbami na Piráty; zastánci d. v. odmítají názor, že na bydlení si má člověk vydělat a našetřit. (Opakem je „fetišizace vlastnictví" -rozumějte respekt k soukromému majetku.)

NEZÁVISLÝ BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK - kdokoliv, kdo je ochoten vinit ze všech minulých, současných i budoucích problémů Rusko a Čínu; nezřídka plně existenčně závislý na vládních grantech či evropských dotacích (kvalifikace není podstatná, například pornoherec)

PROKREMELSKÝ - nepodlézající EU a USA (případně též podporující kroky USA pod vedením Donalda Trumpa); podporující svrchovanou a sebevědomou zahraniční politiku ČR

MUSÍME SE SEMKNOUT -odmítnutí přiznat, že za dalším teroristickým útokem stojí opět osoby s odlišnými kulturními a civilizačními kořeny

PSYCHICKY NARUŠENÝ JEDINEC - pachatel teroristického útoku chovající se zcela předvídatelně a v souladu s vlastním náboženstvím, kulturou a civilizačními zvyklostmi; zpravidla napojený na síť stejně smýšlejících krajanů s kořeny v zemích s rozsáhlou nelegální migrací; nezřídka již dříve sledovaný bezpečnostními složkami pro své nebezpečné chování

VÁNOCE - necitlivé označení svátků připomínajících narození ježíše Krista, které zcela pomíjí, že ne všichni lidé jsou křesťané a že ani všichni křesťané neslaví tuto událost ve stejném termínu - nově „zimní prázdniny, dovolená"

SLUŠNÁ A ZODPOVĚDNÁ DISKUSE - cenzura všech názorů, jež nejsou náležitě politicky korektní a v souladu s dominujícím levicově progresivistickým viděním světa; v rámci s. z. d. jsou zastánci jiných názorů vytlačováni z médií (především veřejnoprávních), je jim omezována možnost publikovat, veřejně vystupovat atd.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME - vzkaz establishmentu nespokojené veřejnosti: Držte hubu a krok, my víme co vy ne!          

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode