Přiorávka chmele

09.02.2015 13:06

Přiorávka chmele

 

Letní kultivace půdy - přiorávka

Přiorávka - přihrnuje k řadám chmelových rostlin z obou stran vrstvu zeminy. Po zahrnutí zeminou se mění části révy v histologicky pozměněné tzv. mladé dřevo, ze kterého se pak upravuje chmelová sáď. Výška přiorávky rozhoduje proto také o výtěžnosti sadby.

S první mělčí přiorávkou se má začít ihned po zavedení výhonů chmele, tj. v době po 25. 5., podle místních podmínek a má být dokončena do 15. 6.

Přiorávka zlepšuje výživu chmelových rostlin vláskovými, tzv. letními kořínky, které se každoročně znovu vytvářejí na zahrnutých částech rév. Tato zlepšená výživa v souvislosti s přiorávkou se však nesmí přeceňovat, protože část kořenového systému, který se druhotně vytvoří na zahrnutých révách v přiorané zemině, je jen zlomkem celkového prostorově velice rozvinutého kořenového systému chmelových rostlin.

Ve chmelnicích, ze kterých se nezískává sadba (produkční chmelnice) se vystačí obvykle s jednou přiorávkou do výšky 10 cm. Jestliže se nehubí v létě plevele herbicidy, je nutné mělkou přiorávku opakovat.

V sadbových chmelnicích se přihrnují rostliny vyšší vrstvou zeminy 2krát až 3krát opakovanou přiorávkou, takže její výška nad temeny babek osahuje 15 - 20 cm.

Časté projíždění meziřadím chmelnic těžkými mechanizačními prostředky prakticky ve stejné stopě způsobuje destrukci struktury a celkové zhoršení fyzikálních vlastností půdy, zejména ulehlosti a propustnosti. Jak zjistila Pazdýrková (1972), při projetí traktoru na čerstvě zkypřené půdě stoupla redukovaná objemová váha zeminy (je ukazatelem stupně zhutnění) na povrchu půdy o 21 %. Při projetí téhož traktoru 3krát v jedné stopě se tato hodnota zvýšila celkem o 32 %. S přibývající hloubkou stopy klesá sice destrukční vliv tlaku traktorových kol na půdní strukturu, ale jak vyplývá z uvedených zjištění, je nezbytné, aby počet průjezdů traktorů byl při letní kultivaci z tohoto důvodu omezován. Tím větší pozornost musí být věnována podzimnímu zpracování, zejména hlubokému kypření půdy, aby nedocházelo k trvalému zvyšování hodnot půdní ulehlosti. Obnova půdní struktury v celém aktivním profilu ornice hlubokým kypřením není totiž během vegetace možná.

 

Regulace termínu rašení výhonů zahrnutím zeminou

Termín rašení výhonů z rostlin seřezaných na podzim (nebo i předčasně z jara) je možno regulovat zakrytím ořezávaných podzemních částí rostlin různě vysokou vrstvou zeminy navršenou nad nimi. Vliv různé výšky zahrnutí na dobu vzcházení výhonů a růst chmelových rostlin uvádí graf zpracovaný do přehledu s průměrnými výsledky z let 1969 – 1972.

Z grafu vyplývá, že zahrnutí seřezaných rostlin vrstvou zeminy, která přesahuje výšku 10 cm, opožďuje nežádoucím způsobem vzcházení výhonů. Při vrstvě zeminy 15 – 20 cm bylo vzcházení tak opožděno, že výhony dosáhly délky 50 cm, která umožňuje zavádění až 26.5., což je již po agrotechnické lhůtě. Růst takto opožděných výhonů byl sice počátkem června relativně rychlejší, ale další průběh tvorby rostlinných orgánů byl již značně pozměněn.

Rychlost rašení a vzcházení výhonů je v přímé souvislosti s teplotním režimem půdy v bezprostřední blízkosti babky, jak ukazuje graf.

V době mezi 7. a 8. hodinou se pohybovala teplota půdy v bezprostřední blízkosti různě vysoko zahrnutých babek mezi  11,4 – 14°C (teplotní rozdíl 2,6°C), v době mezi 13. a 14. hodinou mezi 21,1 – 29°C (teplotní rozdíl 7,9°C). Průběh teploty půdy v závislosti na hloubce rašícího očka podmiňuje také rovnoměrnost vzcházení výhonů. Očka na ručně seřezaných babkách, ležící v různé hloubce pod povrchem půdy a zakrytá navršenou zeminou, vzcházejí mnohem nerovnoměrněji než očka rostlin seříznutých strojem v jedné horizontální rovině a zakryté souvislou vrstvou zeminy, vždy stejně vysokou.

 

Literatura:

1. Rybáček V. a kol, (1980) - Chmelařství, s. 282-305, SZN Praha

2. P. Štranc, J. Štranc, D. Štranc, R. Ledvina (2008) - Zpracování půdy ve chmelnicích, s. 67-96, ČZU Praha

3. Vent L. a kol. (1963) - Chmelařství, s., ZN Praha

4. Krofta K. a kol, (2012) - Integrovaný systém pěstování chmele,Metodika pro praxi 02/2012, s. 9-11, Chmelařský institut s.r.o., Žatec

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode