Polní pokus s novými odrůdami chmele v Chrášťanech - Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., Ing. Miloslav Klas, CSc., Ing. Jitka Charvátová, Ing. Michaela Klasová

29.07.2020 07:24

Polní pokus s novými odrůdami chmele v Chrášťanech

 

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.1, Ing. Miloslav Klas, CSc.2, Ing. Jitka Charvátová1, Ing. Michaela Klasová2

1 Chmelařský institut s.r.o. Žatec

2 Zemědělská společnost Chrášťany s. r. o.

 

Článek vyšel ve Chmelařství 5-6/2020

 

 

Abstrakt

V letech 2017 až 2019 byl hodnocen polní pokus v Chrášťanech. Nejvyšší průměrný výnos chmele mají odrůda Gaia (2,72 t/ha), Saaz Shine (2,42 t/ha) a Boomerang (2,19 t/ha). Nejnižší výnos dosáhla odrůda Harmonie a to pod 1 t/ha. Z hořkých odrůd vykazuje nejvyšší průměrný výnos odrůda Gaia (14,1 %). Nové aromatické odrůdy mají průměrný obsah alfa kyselin na hranici 4% - Saaz Brilliant (4,3 %) a Saaz Shine (3,8 %). Odrůda Mimosa je charakteristická nízkým obsahem alfa kyselin a vyšším obsahem beta kyselin - poměr alfa/beta je 0,3. 

Klíčová slova: chmel, Humulus lupulus L., odrůdy, výnos, alfa a beta kyseliny

 

Abstract

In the years 2017 to 2019, a field experiment in Chrášťany was evaluated. The highest average yield of hops has the varieties Gaia (2.72 t/ha), Saaz Shine (2.42 t/ha) and Boomerang (2.191 /ha). Harmonie has the lowest yield, below 1 t/ha. Of the bitter varieties, the Gaia variety shows the highest average yield (14.1 %). The new aromatic varieties have an average alpha acid content of 4 % - Saaz Brilliant (4.3 %) and Saaz Shine (3.8 %). The Mimosa variety is characterized by a low content of alpha acids and a higher content of beta acids - the alpha/beta ratio is 0.3. 

Key words: hops, Humulus lupulus L., varieties, yield, alpha and beta acids

 

 

Na podzim v roce 2016 byl založen v Chrášťanech u Zemědělské společnosti Chrášťany s.r.o. polní pokus s vybranými odrůdami chmele. Jednalo se o dvě skupiny odrůd chmele. První skupinu tvoří odrůdy již registrované, které ale nejsou výrazně rozšířeny - Harmonie, Bohemie, Vital, Rubín a Kazbek. Druhou skupinu tvoří odrůdy, které byly registrovány až v letech 2017 (Boomerang a Gaia) a 2019 (Saaz Brilliant, Saaz Shine a Mimosa). Odrůdy Boomerang a Gaia jsou hořkého typu, které se používají pro základní chmelení ležáckých piv. Odrůda Boomerang svoji výraznou intenzitou vůní a charakterem silně kořenitým je vhodná i pro svrchně kvašená piva. Odrůdy Saaz Brilliant a Saaz Shine jsou původem po Žateckém poloraném červeňáku (ŽPČ). Bohužel v době výsadby polního pokusu nebyla sadba budoucí odrůdy Saaz Comfort, která vykazuje vyšší obsah alfa kyselin než tyto dvě odrůdy. Nové odrůdy řady Saaz jsou určené pro výrobu ležáckých piv, a to pro druhé a třetí chmelení. Svojí kvalitou z pivovarského hlediska je řadíme mezi odrůdy ŽPČ a Sládek, protože ve svém původu mají min. 50 % ŽPČ. V roce 2020 budou zapsané pro České pivo. „České pivo" je chráněným zeměpisným označením Evropské unie, jehož účelem je zachovat dobré jméno a kvalitu piva vyráběného na území České republiky. Mimosa je aromatická odrůda se specifickou vůní. Je používána pro ležácká piva i piva svrchně kvašená.

Díky nízkému obsahu alfa kyselin a jemné citrusově-ovocné vůni je u minipivovarů hodně používána pro studené chmelení. Do polního pokusu byly též zařazeny některé genotypy, které jsou v registračních zkouškách ÚKZÚZ, ale z důvodu nízké produkce nebo vysoké variability nebyly registrovány. Tyto genotypy nejsou součástí hodnocení polního pokusu.

Polní pokus v Chrášťanech byl úmyslně založen z důvodu sledování nedostatku vláhy. Jedná se o lokality s nízkým výskytem srážek a chmelnice je bez závlahy. Pokus je založen v porostu Osvaldova klonu 114 ve sponu 300x114cm. Výsadba polního pokusu proběhla současně s výsadbou celé produkční chmelnice. Odrůdy jsou vysazeny min. po 14 rostlinách a sklizeň byla vždy provedena u celého souboru rostlin na česacím stroji Volf ve Chmelařském institutu s.r.o. Žatec. Ze sklizeného chmele byl odebrán průměrný vzorek pro chemické analýzy, bonitace chmele a pivovarské testy. Výnos byl přepočten z čerstvého chmele na t/ ha = (výnos čerstvého chmele na rostlinu x 3 000 rostlin) / 4 koeficient sušiny. Obsah a složení chmelových pryskyřic byl stanoven HPLC metodou (EBC 7.7). Průběh počasí v roce 2019 dokumentuje graf číslo 1. Habitus odrůd v době sklizně dokumentují obrázky 1-6.

V grafu 2 jsou uvedeny výnosy chmele v prvním roce pěstování a průměrný výnos z let 2018 a 2019. V prvním roce pěstování vykazuje nejvyšší výnos odrůda Gaia a to 1,54 t/ha. Odrůdy Mimosa a Vital vykazují výnos chmele na úrovni 1,4 t/ha. Ostatní odrůdy chmele mají výnos v prvním roce pěstování pod 1 t/ha. Nejvyšší průměrný výnos chmele z let 2018 a 2019 vykazuje opět odrůda Gaia a to 2,72 t/ha.

Vysoký výnos vykazují odrůdy Saaz Shine (2,42 t/ha) a Boomerang (2,19 t/ha). Výnos na úrovni 1,9 t/ha vykazují odrůdy Saaz Brilliant a Mimosa. Velmi zajímavé jsou výnosy chmele u odrůd Bohemie, Rubín a Harmonie, které jsou pod úrovní 1,5 t/ ha. Suché podmínky nevyhovují odrůdě Harmonie, která vytvořila velmi malé hlávky o velikosti 0,5 - 2,0 cm a tím byl dán velmi nízký výnos pod 1 t/ha. Výnos chmele u odrůdy Harmonie v udržovacím šlechtění (ÚH Stekník), které je pod kapkovou závlahou v roce 2019 dosáhl 1,83 t/ha. Harmonie v podmínkách bez závlahy vykazuje poloviční výnos!

Obsah alfa hořkých kyselin je dán typem odrůdy, výsledky jsou uvedeny v grafu číslo 3. Z hořkých odrůd vykazuje nejvyšší průměrný výnos z let 2017 až 2019 odrůda Gaia a to 14,1 %. Ostatní hořké odrůdy Boomerang, Vital a Rubín mají obsah alfa kyselin nad 10 %. Nad hranicí obsahu 5 % alfa kyselin jsou odrůdy Kazbek (5,5 %) a Bohemie (5,3 %). Harmonie mimo nízkého výnosu vykazuje i nízký obsah alfa kyselin a to 4,1 %. Nové aromatické odrůdy mají průměrný obsah alfa kyselin na hranici 4 % - Saaz Brilliant (4,3 %) a Saaz Shine (3,8 %). Odrůda Mimosa je charakteristická nízkým obsahem alfa kyselin a vyšším obsahem beta kyselin - poměr alfa/beta je 0,3.

Výsledky poukazují, jak jsou důležité polní pokusy v různých lokalitách. Lokalita Chrášťany na Rakovnicku patří mezi nejsušší lokality bez závlahy. Výsledky jednoznačně poukazují, které odrůdy jsou do této lokality vhodné a které nikoliv. Tato lokalita je nevhodná pro pěstování odrůd Harmonie, Rubín, Bohemie, Kazbek a Vital. Naopak výnos nad 2 t/ha mají nové registrované odrůdy Gaia, Saaz Shine a Boomerang. Dobrý výnos vykazují ještě odrůdy Saaz Brilliant a Mimosa. Na základě dosažených výsledků bude na podzim 2020 provedena výsadba nových aromatických odrůd Saaz Brilliant, Saaz Comfort a Saaz Shine u Zemědělské společnosti Chrášťany s.r.o. na výměře 2 ha.

 

Graf č. 1 - Odchylky úhrnu srážek a průměru teplot za rok 2019

 

Graf č. 2 - Výnos u sledovaných odrůd chmele (Chrášťany, 2017 - 2019)

 

Graf č. 3 - Obsah alfa a beta kyselin u sledovaných odrůd chmele (Chrášťany, 2017 - 2019)

 

 

Obr. 1 - Odrůda Brilliant (4801)

 

Obr. 2 - Odrůda Gaia (4849)

 

Obr. 3 - Odrůda Kazbek 

 

Obr. 4 - Odrůda Mimosa (5227)

 

Obr. 5 - Odrůda Shine (5045)

 

Obr. 6 - Odrůda Vital

 

Fotografie odrůd:

Gaia (4849)

Kazbek

Mimosa (5227)

Saaz Brilliant (4801)

Saaz Shine (5045)

Vital

 

Článek ke stažení v PDF zde

Článek ve Chmelařství ke stažení zde

 

Poděkování

Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022, MZE-RO1320: „Výzkum kvality a produkce českého chmele z hlediska konkurenceschopnosti a klimatických změn" s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

 

 

 

Polní pokus snovými odrůdami chmele v Chrášťanech

 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode