Nezbytnost podpory a dotací nebo nástroj pokřivující trh se zemědělskými komoditami

11.01.2016 07:40

Nezbytnost podpory a dotací nebo nástroj pokřivující trh se zemědělskými komoditami

 

1.    Dotace

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“.

2.    Veřejný zájem

Veřejný zájem je koncept uplatňovaný především ve veřejné politice, veřejné ekonomice, etice a právu odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu. Obecně za veřejný zájem označována taková orientace politiky, která podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů. Z tohoto vymezení je patrné, že identifikace a uznání veřejných zájmů může být (a bývá) ve společnosti zdrojem konfliktů, neboť představy o tom, co je pro společnost dobré a jaké jsou její problémy, se liší. Identifikované veřejné zájmy nemají univerzální platnost. Co je v jednom časovém období či v určité kultuře veřejným zájmem, v jiné době či společnosti jím být vůbec nemusí. Je zřejmý částečný průnik množin podporovaných veřejných zájmů a Maslowovy stupnice potřeb, kde na prvním místě jsou fyziologické potřeby a z nich je to mimo jiné potřeba přijímání potravy a  stálý přístup k vodě.

3.    Zemědělské dotace

Jsou udělovány ve veřejném zájmu a mají za úkol snížit cenu potravin. Každý stát na světě má ovšem jiné podmínky a jiné priority  a zejména jinou ekonomickou sílu, danou zejména výší HDP (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product - je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států, časovým obdobím bývá obvykle rok, v mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele).

 

 Tabulka HDP

Zdroj: wikipedia, 2015

 

ČR a ostatní tzv. východoevropské či méně vyvinuté ekonomiky nemohou objektivně poskytnout na dotace zemědělství takové zdroje, jako vyspělé ekonomiky. Zde je trh značně pokřivený ve prospěch zemědělců ze států z vyšším  HDP a vyššími dotacemi než států s nižším HDP. V ekonomickém boji  jednotlivých států rozhoduje jak velikost jejich ekonomiky (daná celkovým HDP), tak i relativní výší (HDP/obyvatele). Je tedy logické, že v této oblasti vedou (s ohledem na velikost a relativní sílu) ve světě USA, v rámci EU pak Německo a Francie. Někdy jsou zemědělské dotace konstruovány tak, aby zajistily větší rozvoj a jeho dynamiku u výše uvedených „lídrů“ a to i na úkor ostatních zemí, které  s nimi sdílí společný ekonomický prostor. Špatný vývoj nastává zejména objektivně tehdy, kdy zemědělství výše uvedených silných ekonomik je dále rozvíjeno a  podíl zemědělství méně vyvinutých ekonomik (i tzv. východoevropské země) ve srovnání se silnými ekonomikami je každoročně snižován. Nevhodně poskytované dotace mohou působit jako akt ekonomické agrese jedněch států vůči druhým, kdy jejich cílem není pomoc méně rozvinutým ekonomikám, ale  naopak jejich destrukce a následná ekonomická kolonizace.

 

4.    Jak působí v ČR dotace na  stav zemědělství

Zdroj: ČSÚ, 2015

 

V grafu vývoje hrubé zemědělské produkce ve stálých cenách (HZP Kč/ha) je patrný pokles zemědělské produkce po celé období od roku 1989 do vstupu ČR do EU (2004). Je to období, kdy ČR čelila dotovaným dovozům potravin a stát v této době neposkytoval žádné dotace do zemědělství. Od roku 2004 je pokles zastaven, ale zemědělství se dále již nerozvíjí, což naznačuje, že dotační program pro zemědělce ČR, ochrana vnitřního trhu a celková koncepce zemědělské politiky jsou nastaveny nedostatečně nebo nevhodně. 

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode