Konec (hypotézy) globálního oteplování?

10.05.2015 16:56

Konec (hypotézy) globálního oteplování?

 

1.    Úvodem

V poslední době se velmi diskutuje o existenci (nebo konci) tzv. globálního oteplování. Při literárních řešerších o začátku (konci) globálního oteplování jsme nejdříve narazili na tuzemské práce (Kalenda et al), tyto jsou navíc velmi přesvědčivé a jejich závěry verifikované. Práce a zjištění v nich obsažené považujeme za natolik zásadní, že jsme se rozhodli s nimi seznámit nejen sebe, ale i další odbornou veřejnost.

2.    Konec globálního oteplování

Klimatické modely (scénáře) vykazují za posledních cca 10 let výrazné odchylky od skutečně naměřených globálních teplot. Je to dáno především tím, že v sobě zahrnují velký forcing skleníkových plynů, zejména CO2, jehož koncentrace v atmosféře neustále rostou. Obdobné modely výšky hladin oceánů ukazují, že bez zahrnutí CO2 nejsou klimatologové schopni namodelovat ani současné úrovně hladin oceánů .Ukazuje se, že dnešní nárůst výšek hladin oceánů je pokračováním předchozího vývoje od dob ledových a za současný nárůst výšek může akumulace solární energie v oceánech a litosféře, protože sluneční aktivita byla největší za posledních cca 500 let. Protože sluneční aktivita dosáhla svého maxima v 19. cyklu a od té doby klesá a poslední 24. cyklus je enormně slabý, je usuzováno (na základě modelu akumulace energie v horninách a oceánech), že se tento pokles projeví stagnací a následným poklesem globálních teplot po roce 2010 a následně i výšek hladin oceánů. Také dlouhodobé Milankovičovy cykly vykazují stav, směřující jasně k dalšímu glaciálu. Podle empirické funkce vlivu Jupitera a Saturna na sluneční aktivitu, a tím i pozemské klima, by k výraznému ochlazení mělo dojít okolo roku 2121 (Kalenda, 2013, více o přednášce P. Kalendy zde).

 

Obr .č.1-Rekonstrukce slunení aktivity a predikce do roku 2100 (podle Reimer 2004)

 

Obr.č.2-Empirická interakce vlivJupitera a Saturna na slunení aktivitu a pekrývání cykl(Ladma 2006)

 

3.    Sluneční aktivita je řízena slapy na Slunci

Byla nalezana  korelace mezi slunení aktivitou (mními Wolfovými ísly) a slapy na Slunci (časově vyhlazené derivace slapového potenciálu, vztažené k barycentru celé sluneční soustavy). Oba časové průběhy sluneční aktivity a odvozeného slapového potenciálu mají shodné pozice maxim, minim, kmiten i uzlů a podobnou obálku. Na tomto základě jsou autoři schopni predikovat sluneční aktivitu. Za předpokladu, že solární slapy, vztažené k barycentru sluneční soustavy, jsou hlavním řídícím mechanismem sluneční aktivity, jsou schopni spočítat střední periodu rotace barycentra okolo stedu Slunce a následnodhadnout množství dosud neobjevených a nekompenzovaných hmot ve slunení soustavza dráhou Pluta - 3.1025 až 5.1024 kg. Zajímavaostí je, že slapový vliv planet lze spočítat 3000 let zpátky i dopředu, další zajímavostí je předpověď objevení dosud neznámých planet ve Sluneční soustavě (3- 6) na samém okraji Sluneční soustavy. Rozhdodující je však vliv velkých (hmotných) a blízkých planet. Zásadní je poznatek, že čím vzdálenejší je Slunce od barycentra, tím větší je sluneční aktivita a čím je mu blíže, tak jeho aktivita klesá (Kalenda, Malek 2014).

 

Obr. 3 -Trajektorie stedu Slunce vůči barycentru

4.    Sluneční aktivita působí také na seismickou činnost Země

Periody Slunečních cyklů (Wolfův-11 let, Halleho-22 let,179 let) se projevují také v seismické aktivitě Země, kdy seismicita v Číně pozitivně koreluje s obdobími nízké sluneční aktivity, některé seismické aktivity pak závisí na maximální sluneční aktivitě (Kalifornie, kde maximum seismicity koreluje s maximem sluneční aktivity v sudých slunečních cyklech). Orogeneze se pojí s vyšší seismickou aktivitou, kde všechny hlavní orogeneze korespondují s chladnými klimatickými obdobími, intenzita orogeneze a její globální rozsah byly úměrné ochlazení Země (Kalenda, Neuman 2011).

 

Literatura

A - Konec globálního oteplování-Kalenda P., Ústav struktury a mechaniky hornin, V Holešovičkách 41, Praha 8 182 09, zdroj-source:Geochemie a mineralogoie,internetový časopis, vydavatel: Česká geologie, Pštrossova 16, Praha 110 00, 28.12. 2013,dostupné-geochemieamineralogie.wz.cz/2013/Konec_globalniho_oteplovani_end_of_GW.pdf

B - Sluneční aktivita je řízena slapy na Slunci - Kalenda P., Malek, J., Ústav struktury a mechaniky hornin, V Holešovičkách 41, Praha 8, 182 09, 1.6. 2014, source:  2006 - Sluneční aktivita je řízena slapy na Slunci. 18. celoštátny slnečný seminár, Modra, Slovensko., dostupné-www.researchgate.net/publication/228672901_Slunen_aktivita_je_zena_slapy_na_Slunci

C - Praktický test modelu sluneční aktivity - predikce maxima 24. slunečního cyklu Kalenda P., Ústav struktury a mechaniky hornin, V Holešovičkách 41, Praha 8, 182 09, zdroj: 21. celostátní sluneční seminář „Stará Turá“, 2012, dostupné:www.researchgate.net/publication/259291133_Praktick_test_modelu_slunen_aktivity_-predikce_maxima_24._slunenho_cyklu

D - Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení - Kalenda, P., Neumann, L.- 2011, Praha, Občanské sdružení Česká geologie, Pštrossova 16, Praha 1, 110 00

E - Je sluneční aktivita spojená s variacemi momentu hybnosti Slunce? - Kalenda, P., Malek, J., 2008, zdroj - Zborník referátov z 19. celoštátneho slnečného seminára, 36-44, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurnanovo, dostupné-stara.suh.sk/obs/slnsem/19css/kalenda.pdf

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode