Zemědělství v Chrášťanech u Rakovníka v roce 1969

29.01.2015 14:39

Zemědělství v Chrášťanech u Rakovníka v roce 1969

Získali jsme náhodou zprávu o stavu zemědělství v Chrášťanech u Rakovníka v roce 1969. Některá slova a pojmy jsou vysloveně "dobové", ale po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že je nebudeme upravovat, ani nijak jinak cenzurovat. Rozhodli jsme se "zprávu o stavu", vlastně rozbor hospodaření JZD Chrášťany za rok 1969 uveřejnit tak, jak byla napsána....

Každý, koho téma bude zajímat, si tam něco najde a zajisté bude mít někdo i potřebu se třeba nějak vůči historickým reáliím "vymezit". Jsou tam takové zajímavosti jako jsou výnosy plodin, kolik ha chmele bylo řezáno strojově a kolik ručně, i podíl ruční a strojové sklizně chmele. Někteří aktéři dějů v roce 1969 ještě žijí, ale většina už je tam, odkud se ještě nikdo nevrátil. Možná Vás některé skutečnosti také  překvapí...

 

Zde tedy uvádíme přepis toho co se nám podařilo přečíst :

ÚDAJE O PŮDĚ A ROZBOR JEJÍHO VYUŽITÍ:

Naše JZD obhospodařovalo v roce 1969 1 114,73 ha zemědělské půdy.

Během hospodářského roku nastala změna v úbytku luk a to o 9,03 ha, které jsou upraveny a zavodněny na závlahový rybník v Olešné.

 

ROZBOR ČLENSKÉ ZÁKLADNY:

Družstvo mělo k 31.12.1969:

Během roku 1969 bylo přijato 13 členů a 4 členové podali odhlášku.

 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY:

 

SLOŽENÍ TRVALE ČINNÝCH PRACOVNÍKŮ:

Celkem bylo odpracováno v roce 1969 82 423 pracovních dnů (včetně brigádníků a příležitostně pracujících).
Celkový počet pracovníků (přepočtených na 260 dní)  činí 317. Kromě shora uvedených pracovníků má naše družstvo ještě 3 učně : 1 kováře a 2 opraváře zemědělských strojů.

 

ORGANIZACE PRÁCE, STANOVY, PRACOVNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

V organizaci práce a řízení JZD v roce 1969 nedošlo k podstatným změnám. Organizace byla prováděna jako v roce 1968. Rostlinná výroba byla řízena agronomem přes 4 úseky, živočišná výroba byla řízena zootechnikem přes 3 vedoucí chovu. Mechanizační středisko - provoz dílen byl řízen mechanizátorem a provoz traktorů a ostatních strojů byl řízen vedoucím KMB. Stavební skupina byla řízena svým vedoucím stavby. Tato organizace a řízení se projevuje zatím pro naše podmínky vyhovující.

Citelně se v roce 1969 od července projevila nepřítomnost agronoma. Bylo to v době největšího vypětí, kdy byla prováděna sklizeň obilovin a chmele. Že tyto akce probíhaly plynule, za to je třeba vyslovit uznání našim vedoucím úseků RV a vedoucímu KMB. Do dílen jsme v uplynulém roce získali s. Františka Laubera ml., jehož nástupem jako vedoucího dílny se značně změnily na tomto úseku poměry k lepšímu. Nedochází k nesrovnalostem mezi traktoristy a opraváři, jednání pozbylo hrubých a nevhodných forem a i pracovní morálka zaznamenala vzestup.  Že nemůže být docilováno v dílně ještě výraznějších výsledků není vinou vedení dílny ani mechanizátora, ale vinou špatného plánování náhradních součástek, kterých je stále nedostatek.

Podařilo se nám také zásluhou dobrých přátelských vztahů s AZNP Mladá Boleslav získat nové montážní auto, které je plně k dispozici dílně a mechanizátorovi. Mechanizátor jeho prostřednictvím by si měl získat mnohem větší okruh své působnosti při shánění náhradních součástek a větší množství důležitých známostí kde je možný zdroj nedostatkových potřeb pro naši dílnu a celé družstvo. To ovšem myslím známosti takové, kde nebude podporována korupce, ale výměnný obchod, bez kterého se zatím v tomto oboru díky špatnému plánování našich nadřízených orgánů neobejdeme. Vedoucímu KMB bych chtěl říci jen tolik, že dnes, kdy je opět funkce agronoma obsazena, si musí uvědomit, že jeho hlavní poslání je ustavičný styk s pracovníky na traktorech přímo na pracovišti a kontrola jimi prováděné práce. Vedoucím rostlinné výroby, našim úsekářům musí být jasno, že za jejich účasti nyní při nástupu nového agronoma musí být prováděno společné plánování osevních postupů, volby odrůd a agrotechnických opatření. Že nemohou agronoma nechat osamoceného, ale že jej také po rozhodnutí, které jako celek zaujmeme, nebudou omezovat, ale plně respektovat. Musí si uvědomit, že za úspěch či neúspěch jsou odpovědni společně s ním. To na vysvětlenou, aby se u nás netradovalo dále to nezodpovědné slovo „ to on, já nic, já o tom nevěděl“.

K zootechnické službě je třeba poznamenat, že dnes po pozvolném ochabování mastitidy u krav před ní stojí velký a náročný úkol, obnova a zkvalitnění stáda dojnic, abychom se dostali během dvou až tří let na průměrnou dojivost 3 000 litrů.

Dalších úkolů, které před ním stojí, je si plně vědom a je třeba pro jejich uskutečnění také něco vykonat. Pro naplnění nového kravína mu dnes chybí značné množství  jalovic.

Živočišná výroba není v našem JZD na takové výši, jak by jsme si zasluhovali a jak by jsme potřebovali. Nedostatek je u nás pomalá výstavba potřebných objektů pro ŽV. Tím nechci útočit na naši stavební četu. Za tohoto počtu pracovníků a stáří, které stavební četa má, se vykonal kus poctivé práce. Tím nechci naši stavební četu vychvalovat do nebes, i u nich jsou ještě reservy, které by měli plně použít na rychlejší výstavbu našich objektů. Jde o ně jako o každého z nás. „Jak budeme dnes pracovat, tak budeme zítra žít“. Tak praví soudruh G. Husák, vedoucí tajemník našeho ÚV a já jeho slova cituji, protože i nás a našeho počínání se plně dotýkají. Každý z nás od shora až dolů víme o nedostatcích, ve kterých je skryta velká rezerva našich úspěchů. A uvědomujeme si všichni, jeden jako druhý, že čím lépe budeme hospodařit, tím více všichni, funkcionáři i obyčejný pracovník, budeme muset tyto rezervy vyhledávat a hledat možnosti jak je zapojit do toho ekonomického stroje, pomocí něhož by přinesly užitek. K tomu je jen třeba odvaha ukazovat na nedostatky tam kde opravdu jsou, nevyhledávat je všude a jen ne na svém pracovišti, ale právě na svém pracovišti, začínat u sebe. Být natolik poctivý a sebekritický, abych si uměl svoji práci vyváženou odměnou ohodnotit a jestli odměna, kterou pobírám se odevzdané práci mojí osobou vyrovná. Vím, že bych byl idealista a snílek, kdybych nyní od vás chtěl očekávat odezvu na má slova v tom smyslu, že chcete pracovat za méně. To naprosto ne. Proto to ani neříkám. Byl bych však spokojen a vy zajisté všichni se mnou, kdyby bylo docíleno základního pořádku na každém pracovišti, kdyby se šetřilo se základními prostředky se kterými pracuji, kdyby se po stavební četě všude kde pracuje neválely zbytky cihel a písku, kdyby se po vsi o žně neobjevovalo rozsypané obilí a když se vozí hnůj, seno nebo sláma, aby toho nebylo víc po ulici, než tam kam to patří. Jen toto základní minimum kdyby každý dodržoval, kdyby byl každý opravdu hospodářem na svém pracovišti, musíme mít své hospodářské výsledky ještě výraznější a spokojenost naše ještě větší. No a jak toto řešit soudružky a soudruzi, jedině peněžním postihem toho, kdo za ten neb onen úsek zodpovídá. Ať se nezlobí vedoucí stavby až mu napočítáme vzniklé škody za zničené cihly, cement, prkna a další jiný stavební materiál. A ať se nediví zootechnik, když na každé poradě je mu ukládáno, aby přísunáři měli na řezanou slámu nástavby. Až dostane naše družstvo pokutu za znečišťování obce, naúčtujeme ji jemu a on ať si ji potom vyinkasuje s kým chce.

Zodpovědnost jde vždy od shora dolů a vrací se zpět jako nástroj pořádku. Kdo nedodržuje pořádek a neuznává zodpovědnost, musí nutně očekávat problémy na svém pracovišti a nakonec problémy se svým vlastním postavením a se svou vlastní osobou.

To jsou soudružky a soudruzi nedostatky, které se vyskytují na každém pracovišti. Záleží na vás a na nás vedoucích pracovnících.

Do stále většího problému se dostáváme v pracovních silách. I když je vysoká pracovní morálka u všech našich žen, nemůže to nahradit vysoké procento žen, které odcházejí na odpočinek a žen družstevnic, které odchází tam, odkud není návratu. Už letošní rok bude značně kolísat počet pracujících žen v jednotlivých úsecích. Proto jsme letos provedli značnou úpravu norem, aby výdělek v našem družstvu se poměrně rovnal výdělku ženy v továrně. Spoléháme také na to, že po řádně provedeném průzkumu v továrnách, až bude poctivě zavedena organizace práce a odměňování, že se nám částečně podaří svými hospodářskými výsledky přesvědčit mladé ženy z obce, že zůstanou pracovat u nás a nebudou dojíždět do města. Jde v této souvislosti také o to, najít pro ženy přes zimu výhodné zaměstnání a pak věřím, že zůstanou u nás.

O práci představenstva jsem vám podal zprávu na minulé schůzi. Chtěl bych dnes soudruhům a soudružkám, kteří již do nového představenstva nebyli zvoleni poděkovat za jejich píli a obětavost, kterou po dobu 4 let vyvíjeli. Novým členům představenstva chci říci, že je čeká práce těžká a zodpovědná. Naše družstvo není malým zemědělským závodem, ale velkým hospodářským celkem, ve kterém se denně odbývá mnoho problémů osobních, pracovních a hospodářských. Že má být člen představenstva na svém pracovišti a ve svém chování vzorem, nemusím snad předesílat. Že má být také rádcem a pomocníkem vedoucímu pracovníkovi i každému družstevníku je třeba si uvědomit a že má být rozhodným propagátorem a obhájcem usnesení kolektivu je jeho povinností. Nelze si vykládat práci v představenstvu, jako práci druhořadou, zde se rozhoduje mnohdy o důležitých otázkách, ke kterým je nutno zaujímat rozumná stanoviska. Nové představenstvo je poměrně omlazeno a já věřím, že všichni členové budou v něm pracovat s tím cílem, aby svým přístupem pomáhali celé společnosti a nebudou vyhledávat uplatňování svých vlastních osobních zájmů.

Velkým ulehčením pro práci představenstva i pro vedoucí pracovníky je pravidelné konání výrobních porad každý týden vždy v pondělí. Úroveň těchto porad, však nutno sebekriticky říci, že nedosahuje ještě vysokého stupně řídící a organizátorské práce. Učíme se to však a hledáme stále nové formy dobrovolné disciplíny od každého vedoucího pracovníka. Nutno přiznat, že ne všechno je možno stavět na dobrovolnosti a demokratické disciplinovanosti. Tam, kde nepomůže kritická připomínka, bude nám pomáhat v letošním roce schválení zvýšení odměn a jejich krácení v případě neplnění úkolů. Rozhodčím v uplatňování tohoto postihu bude představenstvo.

Mimo tyto porady svolával a v letošním roce toto bude opět uplatňovat agronom s vedoucími úseků RV.

Revizní komise prováděla kontrolu dokladů pravidelně až do doby onemocnění jejího předsedy s. Kokšteina. Se zprávou a prací revizní komise budete seznámeni samostatně.

 

ROSTLINNÁ VÝROBA

Vzhledem k rozdílnosti půd byly stanoveny 4 osevní postupy a to jedenáctihonný, devítihonný a dva šestihonné. Struktura osevních ploch byla v uplynulém roce následující:

PRŮBĚH PRACÍ:

Osevní plochy byly podle CVFP dodrženy. Zahájení prací bylo v roce 1969 opožděné. Započaly až 8.4., to je zpoždění oproti normálu o 14 dní. Další nepřízeň počasí – časté dešťové přeháňky ovlivnily dokončení setí a hlavně také práce ve chmelnicích.

K urychlení řezu chmele bylo použito na ploše 30 ha strojního řezu. Za pomoci brigádníků ZOU Sedlčany a OU STS Nové Strašecí se nám podařilo všechny úkoly zvládnout a stav chmele po druhém zavádění byl velmi dobrý. Dne 30.5. byly chmelnice na Olešné poškozeny krupobitím na ploše 15,33 ha z 30 %, na výměře 2,11 ha na 20 % a 2,15 na 20 %, v Chrášťanech 31.5. 30,88 ha na 90 % a 18,05 ha bylo poškozeno na 25 – 30 %. Dále na Novém Dvoře bylo zamokřeno 4 ha chmelnic, které bylo způsobeno přerušením hlavníku na stávajících drenážích. Byla provedena provizorní úprava odvodnění, takže i tato plocha byla obdělána a sklizena. Tato závada byla již během zimy odstraněna.

V předcházejících letech se nám nikdy nepodařilo zvládnout zatáčení odkloněných hlav a v roce 1969 jsme měli tuto práci ztíženou tím, že byla většina ploch postižena ještě krupobitím. Jen díky obětavé práci družstevnic se nám povedlo chmel dát opět na drátek a ještě docílit víc jak plánovanou sklizeň.

Kultivační práce zpočátku zaostávaly, chmelnice byly z části zaplevelené. I tento nedostatek se nám podařilo odstranit, takže chmelnice byly po této stránce v pořádku, až do sklizně bez plevele. V loňském roce bylo použito chemických přípravků ve chmelnicích k ničení plevelů a k odstranění přebytečných výhonů chmele.

Na celé ploše chmelnic byla provedena zálivka Terasytamem. Dále byly provedeny 4 postřiky chmele kuprikolem proti peronospoře. Před sklizní chmele se na některých chmelnicích objevila mšice, tato byla likvidována jak pozemním tak leteckým postřikem Ultracidem.

Sklizeň chmele byla zahájena 19.8. místními česáči. Nástup česáčů z Mladé Boleslavi byl 22.8., česání chmele skončilo 9.9., sklizeň trvala 22 dní. Na sklizni bylo použito 8 česacích strojů, kterými bylo odčesáno 37 ha, to je 35 % z celkové plochy.

I u ostatních plodin byly jarní práce řádně provedeny, nebylo však možno při hnojení průmyslovými hnojivy dodržet správný poměr živin v důsledku nedostatku některých druhů hnojiv.

V obilovinách bylo použito na celé ploše mimo podsevů herbicidů proti plevelům. Veškeré plochy pšenice byly postříkány přípravkem CCC proti poléhání.

Sklizeň obilovin byla začata 31. července sečením ozimého ječmene, pro časté přeháňky se žně prodloužily do 5. září. Kombajnéři pracovali celkem 28 dní. I za nepříznivého počasí se nám podařilo tuto nejdůležitější sklizeň zvládnout. Ještě se nám stále objevují nedostatky na polním mlatě při zpracování obilí. Je nutné toto vyřešit částečným zakrytím polního mlatu.

Další nedostatek ve žňových pracích je  neprovádění podmítky, která se ukazuje jako nezbytná i při používání chemického ničení plevelů.

Úklid slámy byl proveden jednak vysokotlakými lisy, a také z části cca 40 % plochy obilovin sběracími vozy. Tato technologie je ekonomicky výhodnější než sběracími lisy. Úkoly, které byly stanoveny smlouvou v osivech na rok 1969 byly podle druhů dodrženy.

 

Výroba rostlinné výroby byla v loňském roce značně ovlivněna dlouhotrvajícím suchem, což se nám také projevilo na některých nedodržených hektarových výnosech a to hlavně u pícnin a ostatních krmných plodin.

Zhodnotíme–li rostlinnou výrobu jako celek, nebylo u všech plodin docíleno plánovaného výnosu, ale co je nejdůležitější – bylo dosaženo splnění plánované produkce v Kčs.

 

ÚSEK MECHANIZACE

V uplynulém roce mělo naše mechanizační středisko k dispozici:

18 kolových traktorů

3 pásové traktory

7 traktorů Holder

4 pásové traktory Z 2023

1 nákladní auto

 

Využití těchto traktorů v letošním roce bylo 49,26 %, proti roku 1968 se snížilo o 6,53 %. Toto snížení bylo zapříčiněno hlavně nedostatkem náhradních dílů, protože se stalo, že traktor s. Novotného Jar. byl v GO půl roku. Náklady na 1 ha činí 36,43 Kčs, spotřeba nafty na 1 ha činila v roce 1969 13,96 l. Nejvyšší využití bylo u traktoru ZS – 50 Koňáka Aloise 65,83 %, Z 3011 Haunera Václava na 64,27 % a ZS – 50 Donáta Jiřího 60,22 %. Je třeba zkvalitnit péči o traktory, aby nedocházelo k zbytečným prostojům a ke zvyšování nákladů na opravy. I přes nedostatky, které ještě v mechanizačním středisku jsou, provádělo většinu prací jak v rostlinné tak v živočišné výrobě. Letošního roku byla též převážná část píce i slámy sklizena přímo sběracími vozy.

V letošním roce se také zlepšil stav v opravářské dílně, když dva opraváři se vrátili z vojenské služby a dále jsme získali nového opraváře a nového mistra dílny.

 

V POLNÍCH PRACÍCH PRACOVALY:

Plánovaný stav skotu není splněn o 71 ks a stav krav o 31 ks. Toto je zapříčiněno vyšší dodávkou jatečného skotu a dodávkou krav ze čtyřřadého kravína, onemocnělým zánětem vemene. Plánovaný stav prasat a prasnic je překročen a to o 15 ks u prasat a 6 ks u prasnic.

 

Celoroční úkol v dodávce živočišných produktů je splněn až na mléko, které není splněno o 72 115 litrů. Nesplnění dodávky mléka zapříčinilo jednak vleklé onemocnění dojnic ve čtyřřadém kravíně zánětem vemene a nesplněním plánované užitkovosti v obou kravínech na Olešné.

 

Plán výroby mléka nebyl splněn z důvodů jak je uvedeno u dodávky mléka. Nesplnění vepřového masa je zapříčiněno nedodržováním plánovaných stavů prasat. Plánovaný stav prasat ve výkrmu byl 420 ks, ale skutečnost byla 378 ks.
Narození telat nebylo též splněno. Vždyť jen ze čtyřřadého kravína bylo dodáno za rok 1969 44 ks dojnic. Ostatní výroba byla překročena.
Největší potíže v živočišné výrobě v roce 1969 byly v chovu dojnic a to ve čtyřřadém kravíně, kde dojnice onemocněly zánětem vemene a léčení, které se provádělo nebylo dostatečně účinné. Až po žádosti na OZS a veterinárním zařízení o zkvalitnění léčby se v tomto  pokročilo k rychlejšímu a zásadovějšímu řešení problému. Provádí se nyní odběry vzorků na bakteriologické vyšetření. Podle výsledků tohoto vyšetření se krávy převádí a léčí dle citlivosti zárodků na určitá léčiva. Během roku 1969 ze čtyřřadého kravína bylo dodáno 44 ks dojnic a to převážně ty, které tvořily chovnou skupinu krav, která se používala pro odchov jalovic pro reprodukci stáda krav.
Proto také byla zrušena smlouva s plemenářskou správou v Rakovníku o provádění II. stupně kontroly užitkovosti. Jako v roce 1969 bude sjednána smlouva s veterinárním zařízením na určité úkony za paušální sazbu.
V květnu letošního roku bude dokončen čtyřřadý kravín pro 194 ks dojnic. Protože nemáme zajištěný dostatečný počet dojnic, provedeme nákup 15 ks a budeme během roku připouštět jalovice z vlastního odchovu a případně které  by nezaručovaly dostatečnou užitkovost, budou dodávány jako jatečné kusy s příplatkem.
Bývalá drůbežárna na Olešné byla zadaptována a je zde umístěno 18 ks prasnic.

Tímto se nám zlepší situace ve výrobě selat z vlastního odchovu.

 

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

Stavební četa provedla v roce 1969 tyto práce:

1.    Zastřešen kravín a míchárna, provedení hurdiskových stropů včetně vnitřních omítek. Nyní se dokončují dlažby v kravíně.

2.    Zhotoveno plato pod česačku chmele na Novém Dvoře.

3.    Obložena koupelna na Olešné.

4.    Dokončena umývárna v Chrášťanech u dřevěné ubytovny.

5.    Vybíleny všechny ubytovny včetně nátěru oken a dveří, nátěr dveří a oken vily na Novém Dvoře.

6.    Mimo těchto prací provádí stavební četa veškeré údržbářské práce truhlářské, tesařské a zednické.

7.    Práce stavební četou v investiční výstavbě byly provedeny v hodnotě 981 801 Kčs.

8.    Byla zabudována okna a opraveny omítky a podlahy v čp. 119.

9.    Stavební četa nemohla splnit úkol na stavbě kravína, poněvadž stavba byla zpožděna o 1 rok. Při tomto zpoždění nebyl ještě dostatek stavebního               materiálu a stavební četa má ještě nedostatek kvalifikovaných dělníků. Bylo by zapotřebí a nutné pro další rozvoj výstavby JZD získat kvalifikované           dělníky.

10. Dodavatelským způsobem byla postavena česačka  chmele Allaeys v částce 785 201 Kčs.

 

V roce 1970 se počítá s úplným dokončením čtyřřadého kravína včetně komunikací. S výstavbou česačky chmele Allaeys a s rekonstrukcí sušárny chmele typ Heindl na Olešné. Dále počítáme se započetím výstavby další kolny Dakon na objemná krmiva v živočišném středisku v Chrášťanech.

 

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

Během roku 1969 jsme prováděli pravidelně hodnocení celoročního výrobně finančního plánu. V průběhu tohoto období nedošlo k žádným finančním potížím, jak v provozních prostředcích tak i při financování investic.
Plánované tržby a výnosy nebyly splněny oproti plánu o 1 090 000 Kčs, materiálové náklady nebyly čerpány částkou 847 000 Kčs.
Dotace zvyšující tržby za zvýšení tržní produkce činila 480 000 Kčs, na stabilizaci pracovních sil jsme obdrželi 37 000 Kčs, subvence na bytovou výstavbu činila 123 000 Kčs, subvence na investiční výstavbu činila 581 000 Kčs. Celkem příděly do státního rozpočtu činily 1 121 000 Kčs.

Plánování vnitrodružstevní akumulace byla vysoko překročena. Fondu výstavby bylo přiděleno více oproti plánu o 368 000 Kčs, dotace rezervního fondu byla vyšší o 379 000 Kčs, kulturnímu a sociálnímu fondu bylo dotováno více o 25 000 Kčs.
Spotřeba norem byla podle plánu dodržena. Celkové plánované mzdy a odměny v penězích byly překročeny o 33 000 Kčs. Na průběžné prémie během roku bylo vyplaceno za plnění úkolů u těchto odvětví výroby:

Za celkový výsledek hospodaření bylo pracovníkům družstva vyplaceno v podílech 401 310 Kčs. Během roku se neprováděly změny v odměňování, bylo dodrženo snižování norem podle snížených podmínek.
Dovolená je udělována všem pracovníkům družstva podle odpojištěných let jako v průmyslu. Za dovolenou bylo vyplaceno celkem 172 677 Kčs. Člen družstva během své dovolené obdrží odměnu jako by pracoval v rozmezí 12 – 24 pracovních dnů.
Sociálního a kulturního fondu bylo v roce 1969 použito takto:

ZÁVĚR

Soudružky a soudruzi.
Závěrem bych chtěl říci, že výsledky, kterých naše JZD dosáhlo v minulém roce nejsou náhodné. Jsou podloženy pečlivou prací, příkladnou pílí a vysokou pracovní morálkou většiny našich družstevníků. Jsou podloženy dobrou organizátorskou prací našich vedoucích pracovníků. I když to v organizaci práce někdy zaskřípalo, je nutné i promíjet. Práce vedoucího, práce s lidmi je náročná. I v tom nejlepším a nejlépe fungujícím stroji nastane občas porucha. Nebudu se dále rozšiřovat o úspěších a neúspěších, hovořil jsem o tom v úvodu své zprávy. Jménem všech vedoucích pracovníků vám chci slíbit a ujistit vás, že zapneme veškerý svůj elán pro to, aby naše výsledky byly stále radostnější. Vám chci poděkovat za práci a obětavost, kterou jste v loňském roce vyvinuli a popřát vám do letošního roku i do příštích let pevného zdraví, spokojeného rodinného života a mnoho pracovních úspěchů.

 

 

Originál ke stažení(PDF):www.dropbox.com/s/cy07pe6flpx9ag4/Rozbor%20hospoda%C5%99en%C3%AD%20komplet-JZD%20Chr%C3%A1%C5%A1tany-1969.pdf?dl=0

 

Ing. Miloslav Klas, CSc.

zpracovala: Tereza Jiráňová

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode