Ekonomika pěstování chmele v ČR – skutečnost za rok 2021

20.11.2022 13:22

Ekonomika pěstování chmele v ČR – skutečnost za rok 2021 

TÚ 58 (4232)

 Sledování a analýza vlastních nákladů a rentability vybraných 

zemědělských výrobků včetně predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability 

a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2021 a 2022 

Výstup č. 6 

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný 

Spoluřešitel: Ing. Bohdana Koláříková Janotová 

                     Ing. Marcela Remešová 

Praha, říjen 2022

Článek ke stažení v PDF zde

 OBSAH 

Vysvětlivky a použité zkratky
Úvod
1 Metoda a postup zpracování
    1.1 Metodika kalkulací vlastních nákladů a výnosů 
    1.2 Sběr a zpracování dat pro výběrové šetření
    1.3 Struktura výběrového souboru respondentů
 2 Náklady, výnosy a rentabilita chmele v roce 2020
 3 Vývoj nákladů, výnosů a rentability chmele v období 2000-2020
 Seznam použité literatury
 

Vysvětlivky a použité zkratky 

ČSÚ            Český statistický úřad
DNHM         dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
EU              Evropská unie
FADN CZ      Farm Accountancy Data Network Czech Republic (Zemědělská účetní datová síť ČR)
MZe ČR        Ministerstvo zemědělství České republiky
PHM            pohonné hmoty a mazadla
PVP             přechodná vnitrostátní podpora
RV               rostlinná výroba
SAPS            Single Area Payment Scheme (zjednodušená přímá platba na plochu)
Top-Up         doplňkové národní platby
ÚZEI             Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VCS              Voluntary Coupled Support (dobrovolná podpora vázaná na produkci)
ŽV                živočišná výroba 

 

Úvod 

   Předkládaná zpráva je šestým výstupem tematického úkolu č. 58 (4232) – Sledování a analýza vlastních nákladů a rentability vybraných zemědělských výrobků včetně predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2021 a 2022, který Ústav zemědělské ekonomiky a informací řeší v roce 2022 pro MZe ČR. 
   Cílem výstupu Ekonomika pěstování chmele v ČR – skutečnost za rok 2021 je zhodnocení nákladů, výnosů a rentability pěstování chmele v roce 2021.       
   Výsledky za rok 2021 jsou analyzovány z hlediska meziročního vývoje, struktury nákladů a rentabilitu pěstování chmele.
   V návaznosti na první výstup Ekonomika pěstování chmele v ČR – odhad pro rok 2021 z května 2022 je doplněn a analyzován vývoj nákladů, výnosů a rentability chmele v časové řadě 2001-2021. 

 

1 Metoda a postup zpracování 

1.1 Metodika kalkulací vlastních nákladů a výnosů 

   Základní metodou pro hodnocení ekonomiky pěstování chmele je kalkulace úplných vlastních nákladů, která vychází z certifikované Metodiky kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství (Poláčková a kol., 2010).

   U každého respondenta ve výběrovém šetření se zjišťují náklady a výnosy za všechny výkony RV, ŽV, pomocných a nezemědělských činností, které se vyskytují v daném podniku. To umožňuje kontrolovat úplnost rozkalkulování celopodnikových nákladů k jednotlivým výkonům celkem i v členění podle sledovaných nákladových a výnosových položek.

   Náklady se kalkulují buďto jako přímé náklady, které se ve výsledných kalkulacích vlastních nákladů zjišťují přímo na příslušný výkon, nebo jako nepřímé náklady, které se k jednotlivým výkonům přiřazují pomocí stanovené rozvrhové základny. 

   K členění nákladů chmele na jednotlivé položky se při kalkulaci uplatňuje obecný kalkulační vzorec: 

Položky kalkulačního vzorce 

1. Nakoupený materiál - sadba, hnojiva, prostředky ochrany rostlin a ostatní přímý materiál 
2. Vstupy vlastní výroby -  sadba, hnojiva a ostatní vlastní výrobky 
3. Ostatní přímé náklady a služby - externí služby, energie, PHM, pojistné, nájemné a pachtovné, daň z pozemků aj.
4. Pracovní náklady celkem - mzdové a ostatní osobní náklady, vč. příspěvků na zdravotní a sociální pojištění
5. Odpisy DNHM - přímé - odpisy speciálního dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku používaného při pěstování a posklizňovém zpracování chmele
6. Náklady pomocných činností - náklady na provoz vlastních mechanizačních prostředků, jejich opravy a udržování
7. Výrobní režie - např. odpisy DNHM, nájemné, náhradní díly a materiál na opravy a další položky společné pro RV
8. Správní režie - např. elektrická energie, výkony spojů, odpisy DNHM, nájemné, úroky a další položky společné pro celý podnik 

 

   Položky 1, 2, 3 a 5 se kalkulují jako přímé náklady k jednotlivým výkonům. V položce 4 Pracovní náklady celkem jsou zahrnuty jak přímé náklady na pracovní síly kalkulované k jednotlivým výkonům, tak příslušný podíl mezd z nákladů pomocných činností a režijních nákladů. Do položky 5 se přímo kalkulují pouze odpisy speciálních strojů a zařízení, popř. budov a staveb, které slouží výhradně při výrobě daného výkonu. Odpisy DNHM, který se využívá pro více výkonů, jsou zahrnuty příslušným podílem v položkách 6, 7 a 8. 

   Položka 6 zahrnuje zejména náklady na provoz vlastních mechanizačních prostředků sledované na speciálních výkonech pomocných činností, které se po skončení daného účetního období přiřazují k odbytovým výkonům podle předem stanovených vnitropodnikových zásad. Položky 7 a 8 jsou rozpuštěné nepřímé náklady (zpravidla podle přímých materiálových a mzdových nákladů). 

   Údaje o nákladech jsou doplněny informacemi o celkových tržbách na 1 ha sklizňových ploch a průměrných realizačních cenách 1 t suchého chmele. Průměrná realizační cena chmele je vypočtena z celkových tržeb za prodaný suchý chmel dělených prodaným množstvím suchého chmele, a to bez ohledu na kvalitu a způsob použití výrobku. 

   K výpočtu rentability je použit ukazatel nákladové rentability vypočítaný podle vzorce: 

 

 

Kde: 

MR         nákladová rentabilita v %,
RC         průměrná realizační cena v Kč/t,
N           vlastní náklady výrobku v Kč/t. 

Při hodnocení míry rentability je vedle realizační ceny a nákladů brán v úvahu také příslušný podíl provozních dotací přepočtený na 1 t suchého chmele. Při započtení přímých plateb a doplňkových národních plateb do výnosů se vypočítá souhrnná rentabilita chmele. 

 

1.2 Sběr a zpracování dat pro výběrové šetření 

   Podklady o nákladech a výnosech se u většiny respondentů šetření přebírají automatizovaně z matričních souborů vnitropodnikového účetnictví. Hodnotové údaje o nákladech a výnosech se uvádějí v Kč k 31. 12. příslušného roku, v RV včetně nákladů z podzimu předchozího roku pro sklizeň příslušného roku šetření. Současně se provádí agregace a sjednocení údajů z analytických nákladových a výnosových účtů třídy 5 a 6 nebo z vnitropodnikových účtů třídy 8 a 9 do stanovených nákladových a výnosových položek. Hodnotové údaje jsou doplněny o potřebné naturální údaje (výměra, množství vyrobené a prodané produkce). Při transformaci údajů se provádějí základní kontroly vstupních dat. 

   Po převzetí údajů do zpracování v ÚZEI proběhne kontrola úplnosti rozkalkulování nákladů (porovnáním součtu nákladů a výnosů podle jednotlivých nákladových a výnosových položek za všechny výkony v daném podniku na celkovou hodnotu příslušné položky ve výsledovce podniku). Dále se kontrolují celkové náklady na 1 ha sklízených chmelnic a 1 t suchého chmele a vybrané nákladové i výnosové položky. Po kontrolách a případných opravách vstupních dat proběhne zpracování výsledků šetření. 

   Výsledné vlastní náklady chmele jsou agregovány do nákladových položek podle stanoveného kalkulačního vzorce. Všechny údaje o nákladech členěné podle nákladových položek a vlastní náklady celkem jsou přepočteny na 1 ha sklizňových ploch plodiny. Pomocí hektarového výnosu se vlastní náklady celkem přepočítají na 1 t suchého chmele. 

 

1.3 Struktura výběrového souboru respondentů 

   Soubor respondentů Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI zahrnuje zemědělské podniky právnických a fyzických osob, které jsou zařazeny do sítě FADN CZ a zároveň disponují informacemi o nákladech a výnosech jednotlivých výkonů v rámci  vnitropodnikového účetnictví. V období 2001-2021 bylo do zpracování výsledků výběrového šetření v jednotlivých letech zapojeno 7-18 pěstitelů chmele s podvojným účetnictvím. 

   Údaje o počtu pěstitelů chmele a výměře sklízených chmelnic zahrnutých do zpracování výsledků šetření a jejich podílu na celkové výměře sklízených chmelnic v ČR v období 2001-2021 jsou uvedeny v tabulce T1/01. 

T1/01 Sklizňové plochy, hektarové výnosy a produkce chmele v ČR a ve výběrovém šetření 

Pramen: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v období 2000-2021, ČSÚ
            Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků v období 2000-2021, ÚZEI
Zpracoval: B. Koláříková Janotová, M. Remešová (ÚZEI) 

 

   Počet pěstitelů chmele zapojených do výběrového šetření v roce 2021 klesl na 7 respondentů a výměra ploch sklízených chmelnic v šetření spadla pod hranici 500 ha. Podíl šetření na celkové výměře sklízených chmelnic v ČR činil 9,5 %, což naznačuje, že reprezentativnost výsledků výběrového šetření je již na hranici a výsledky je v tomto případě nutno brát spíše jako orientační. Dlouholetý pokles ploch chmelnic v ČR trval do roku 2013 a zastavil se na výměře 4 319 ha. Od tohoto roku docházelo k mírnému růstu sklizňových ploch chmelnic, přičemž v posledních pěti letech se jejich hodnota ustálila a osciluje kolem 5 tis. ha. Pokles sklizňových ploch v šetření v roce 2021 proti roku 2001 byl výraznější než pokles výměry sklizňových ploch chmelnic v celé ČR. To je zapříčiněno pozvolným snižováním počtu respondentů výběrového šetření, které se bohužel nedaří zvrátit. 

   Historicky nejvyššího hektarového výnosu chmele 1,67 t/ha bylo dosaženo v roce 2021, další vysoký hektarový výnos 1,61 t/ha byl dosažen v roce 2016 a 1,49 t/ha v roce 2010. 

 

2 Náklady, výnosy a rentabilita chmele v roce 2021 

   V roce 2021 dosáhly vlastní náklady celkem 365 826 Kč/ha sklízených chmelnic. Proti roku 2020 celkové náklady na 1 ha sklízených chmelnic vzrostly v roce 2021 o 41 835 Kč. I průměrný hektarový výnos meziročně vzrostl, což se ve výsledku odrazilo v poklesu vlastních nákladů suchého chmele o 55 tis. Kč/t. Vlastní náklady suchého chmele tedy činily 200 728 Kč/t. 

  Tabulka T2/01 Ekonomika pěstování chmele (údaje u právnických osob) je zpracována v položkovém členění používaném v situačních a výhledových zprávách Chmel, pivo. V tabulce uvedená nákladová rentabilita v období 2011-2021 je vypočtena z nákladů a průměrných realizačních cen výběrového šetření. 

T2/01 Ekonomika pěstování chmele (údaje právnických osob) 

Pramen: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků 2011-2021, ÚZEI
Poznámka: 1) Do přímých nákladů jsou zahrnuty přímé materiálové náklady celkem, ostatní přímé náklady a mzdové a osobní náklady celkem
Zpracoval: B. Koláříková Janotová, M. Remešová (ÚZEI) 

   

Strukturu nákladů chmele v roce 2021 podle hlavních nákladových položek ukazuje graf T2/01. Na celkových nákladech chmele se nejvíce podílí pracovní náklady. Podíl celkových mzdových a osobních nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění v roce 2021 činil přes 34 % z celkových vlastních nákladů chmele. 

Graf T2/01 Struktura nákladů chmele v roce 2021 

Pramen: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků v období za rok 2021, ÚZEI
Zpracoval: B. Koláříková Janotová, M. Remešová (ÚZEI) 

 

   Na celkových nákladech chmele se významně podílela i položka ostatní přímé náklady a služby (22,6 %), a to z důvodu růstu nákladů vynaložených na polní práce, kde část sezónních pracovních sil je zajišťována agenturně a zúčtována jako externí služba. 

   Podíl přímých materiálových nákladů celkem v roce 2021 činil 16,2 % z celkových nákladů. Přímé materiálové náklady celkem tvořily především náklady na ostatní přímý materiál (zejména drátky a ostatní materiál na opravy) a prostředky ochrany rostlin. Naopak náklady na sadbu a hnojiva představovaly jen nepatrný podíl z celkových vynaložených nákladů. 

   Meziročně došlo v roce 2021 k poklesu režijních nákladů o více jak -2 000 Kč/ha sklízených chmelnic a jejich podíl na celkových nákladech klesl z 8,9 % v roce 2020 na 7,5 % v roce 2021. 

   V roce 2021 dosáhla průměrná realizační cena v šetřeném souboru 227 836 Kč/t suchého chmele a proti roku 2020 vzrostla o 7 360 Kč/t. Růst realizačních cen za 1 t chmele v roce 2021 přispěl ke zlepšení ekonomiky pěstování chmele, která se vrátila do kladných čísel a nákladová rentabilita činila 13,5 % za šetření celkem. 

   Při započtení vyplacených dotací a ostatních podpor (plošné: SAPS, Greening, PVP zemědělská půda a LFA, speciální programy pro podporu pěstování chmele: VCS a PVP chmel, vratka zelené nafty, podpora na pojištění na ha z.p) v průměrné výši 16 275 Kč/t sušeného chmele v ČR dosáhla souhrnná rentabilita 21,6 % za šetření celkem. 

 

3 Vývoj nákladů, výnosů a rentability chmele v období 2000-2021 

   Údaje o nákladech a výnosech chmele z výběrového šetření, zpracované od roku 2001 stejnou metodou, mohou poskytnout podklad pro srovnání výsledků v dlouhé časové řadě (viz tabulka T3/01). V období 2001-2021 se průměrné vlastní náklady celkem na 1 ha sklízených chmelnic pohybovaly v rozpětí 149-366 tis. Kč. Vývoj vlastních nákladů celkem ve sledovaných letech 2001-2021 ukazuje postupnou tendenci růstu. V roce 2021 byly náklady na 1 ha sklizňových ploch o 131 % vyšší než v roce 2001. 

   Vývoj celkových nákladů na 1 ha sklízených chmelnic a vývoj hektarových výnosů ovlivňoval kolísání vlastních nákladů na 1 t suchého chmele s tendencí k růstu. Průměrný hektarový výnos v šetření za celé období 2001-2021 dosáhl úrovně 1,25 t/ha. Nejvyšší hektarový výnos 1,82 t/ha byl v šetřeném souboru dosažen v roce 2021. 

   Průměrné náklady na 1 t suchého chmele za období 2001-2021 se pohybovaly mezi 122- 268 tis. Kč. Nejnižší vlastní náklady chmele 122 784 Kč/t suchého chmele byly vykázány v roce 2005. Naopak nejvyšší vlastní náklady suchého chmele byly v roce 2018, kdy dosáhly úrovně 268 677 Kč/t, a to vlivem dosaženého nízkého hektarového výnosu 1,09 t/ha (tabulka T3/01). 

   V jednotlivých letech období 2001-2021 se realizační ceny v šetřeném souboru pohybovaly v rozpětí 112-228 tis. Kč/t suchého chmele. Dlouhodobý průměr realizační ceny suchého chmele za celé období 2001-2021 ve výši 166 914 Kč/t je o -16 594 Kč/t nižší než průměrné vlastní náklady chmele. Z čehož plyne, že pěstování chmele bylo za období 2001-2021 v průměru ztrátové. 

   Z hodnot nákladové rentability je patrné, že v letech 2001-2021 realizační cena většinou nepostačovala k pokrytí vlastních nákladů výrobku a nákladová rentabilita se pohybovala častěji v záporných číslech. Vlivem výrazného propadu průměrných hektarových výnosů a růstu vlastních nákladů na 1 t chmele bylo nejnižší nákladové rentability dosaženo v roce 2006 -36,5 % a v roce 2012 -42,2 %. Naopak nejlepších ekonomických výsledků pěstování chmele bylo dosaženo v roce 2008 a 2016. Dosažené solidní průměrné hektarové výnosy, a tím i nízké vlastní náklady na 1 t chmele při 10 vysoké průměrné realizační ceně vedly k tomu, že nákladová rentabilita zaznamenala v těchto letech nejvyšší úroveň z celého sledovaného období. V roce 2008 to bylo 25,5 % a v roce 2016 18,9 %. Rovněž v roce 2021 bylo dosaženo velmi dobrého ekonomického výsledku, 13,5 % nákladové rentability. Těchto kladných výsledků je dosaženo rovněž díky růstu cen chmele, které jsou ovlivněny větší poptávkou po jemně aromatickém chmelu. Na cenu jemně aromatického chmele také působí úroveň produkce a vysoká konkurence v pěstování vysokoobsažných odrůd chmele. 

T3/01 Vývoj nákladů, výnosů a rentability chmele v období 2001-2021 

Pramen: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za rok 2001-2021, ÚZEI
          Přímé platby a doplňkové národní platby v Kč/t dle TÚ č.9: Příprava strategického plánu SZP na období 2023-2027 a souvisejících podkladů.
Zpracoval: B. Koláříková Janotová, M. Remešová (ÚZEI) 

 

Ekonomiku pěstování chmele v jednotlivých letech sledovaného období přehledně ukazuje graf T3/01. 

Graf T3/01 Náklady a výnosy chmele v období 2001-2021 

Pramen: Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků v období 2001-2021, ÚZEI
Zpracoval: B. Koláříková Janotová (ÚZEI) 

 

   Při posuzování ekonomiky pěstování chmele od roku 2004 je třeba do výpočtu míry rentability zahrnout i podpory, které jsou zemědělským podnikům poskytovány v rámci společné zemědělské politiky EU, tj. jednotná platba na plochu (SAPS) a národní doplňkové platby (Top-Up do roku 2012 včetně, od roku 2013 PVP zemědělská půda, od roku 2015 Greening a LFA, podpora na zmírnění škod způsobených suchem v roce 2015 a 2018, vratka zelené nafty a podpora na pojištění na ha z. p.), včetně speciálních plateb na podporu pěstování chmele (Top-Up coupling chmel do roku 2009, Top-Up decoupling chmel do roku 2012, přímá platba podle čl. 68 v období 2012-2014, PVP chmel od roku 2013 a VCS od roku 2015). 

   Hodnoty celkových podpor přepočtené na 1 t suchého chmele (tabulka T3/01), které jsou započteny do výpočtu souhrnné rentability, představují průměrnou podporu na 1 t suchého chmele v ČR. Nejedná se o údaj z jednotlivých podniků v šetření ÚZEI, ale o dopočet podpor, vycházející z celkových dotací směrovaných do sektoru a celkové produkce suchého chmele v ČR. Z výsledků vyplývá, že podpory souhrnnou rentabilitu pěstování chmele zlepšily o 4,1-14,3 p. b., i přesto bylo pěstování chmele v mnoha letech ztrátové (tabulka T3/01). 

 

Seznam použité literatury 

1. BOUDNÝ, J., JANOTOVÁ, B., REMEŠOVÁ, M. Ekonomika pěstování chmele v ČR – odhad pro rok 2021. 1. výstup tematického úkolu č. 58 (4232) Sledování a analýzy vlastních nákladů a rentability vybraných zemědělských výrobků včetně predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2021 a 2022. Praha: ÚZEI, květen 2022. 

2. BOUDNÝ, J. a kol. Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2021. 5. výstup tematického úkolu č. 58 (4232) Sledování a analýzy vlastních nákladů a rentability vybraných zemědělských výrobků včetně predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2021 a 2022. Praha: ÚZEI, září 2022. 

3. POLÁČKOVÁ, J. a kol. Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Praha: ÚZEI, 2010. ISBN 978-80-86671-75-8. 

4. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2021. „ZELENÁ ZPRÁVA“. Rukopis, červenec 2022 Praha: ÚZEI pod gescí MZe. 

Výsledky výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků 2000-2021, ÚZEI. https://www.uzei.cz/nakladovost-zemedelskych-vyrobku/

 

Článek ke stažení v PDF zde

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.

zschrastany@seznam.cz

Chrášťany 172
p.Kněževes
27001

606 850 755 -ředitel
721 080 613 -hlavní agronom
602 400 701 -chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode